Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

JONIŠKIO KREDITO UNIJOS

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šios Joniškio kredito unijos (toliau – Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės) kartu su priedais įtvirtina Unijos pagrindines nuostatas, kuriomis Unija vadovaujasi teikdama finansines paslaugas Unijos nariams (toliau kartu – Klientai).
 3. Unija Joniškio kredito unija, juridinio asmens kodas 110089678, buveinės adresas Miesto a. 4, LT- 84184 Joniškis, Lietuvos Respublika, duomenys įregistruoti ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registre, licencija Nr.58

Unijos priežiūros institucija – Lietuvos bankas, Gedimino per.6, Vilnius tel (8-5) 2680029

Unijos elektroninio pašto adresas – telefono Nr .8 (426) 51065, mob.tel. +370 685 29 485 internetinis puslapis joniškis@kreda.lt;
 1. Bendrųjų taisyklių tikslas –pateikti Unijos klientams teikiamų paslaugų bendrąsias sąlygas
 2. Bendrosios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, Mokėjimų įstatymu, kitais teisės aktais bei gerąja finansų įstaigų praktika.
 3. Bendrųjų taisyklių priedai – konkrečių Unijos paslaugų teikimo taisyklės, yra neatskiriama Bendrųjų taisyklių dalis ir yra skaitomi ir aiškinami kartu su Bendrosiomis taisyklėmis, atsižvelgiant į kontekstą.
 4. Bendrosios taisyklės kartu su visais priedais, pakeitimais, papildymais yra sudedamoji Unijos ir jo Kliento sudarytos sutarties dėl konkrečios paslaugos teikimo dalis, (nesvarbu ar taip yra nustatyta konkrečioje paslaugų teikimo sutartyje), todėl turi būti skaitomos ir aiškinamos kartu su minėta sutartimi atsižvelgiant į kontekstą.
 5. Jei Bendrosiose taisyklėse ir sutarties, sudarytos tarp Unijos ir jos Kliento dėl paslaugų teikimo bendrojoje dalyje, nustatančioje standartines sąlygas, yra neatitinkančių ar prieštaraujančių nuostatų, yra taikomos Bendrųjų taisyklių nuostatos, jeigu minėtoje sutartyje nėra aiškiai susitarta dėl konkrečių Bendrųjų taisyklių nuostatų netaikymo.
 6. Unija teikia šias finansines paslaugas:
  • mokėjimų paslaugos, numatytos LR Mokėjimų įstatymo 5 str.;
  • indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių;
  • skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas);
  • finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;
  • finansinis tarpininkavimas (agento veikla);
  • pinigų tvarkymas;
  • kreditingumo vertinimo paslaugos;
  • valiutos keitimas (grynaisiais pinigais)
  • atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas);
 7. Unija gali teikti tik tas finansines paslaugas, kurias teikti Unijai yra suteikta licencija.
 8. Bendrosios taisyklės taikomos visiems Unijos nariams (klientams) ir jų tarpusavio santykiams su Unija, atsirandantiems teikiant finansines paslaugas.
 9. Be Bendrųjų taisyklių santykius tarp Unijos ir Kliento taip pat reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, sutartys, paslaugų sąlygos ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.
 10. Šias taisykles ir paslaugų kainyną, galima rasti Unijos tinklalapyje internete lt.
 11. SĄVOKOS
 12. Bendrosiose taisyklėse ir jos prieduose vartojami terminai:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį (asmens kodą), buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Atsiskaitomoji (mokėjimo) sąskaita (toliau – sąskaita)– vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų vardu atidaryta mokėjimo sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti;
  • Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, kurią Unija atlieka tikrindama Kliento tapatybę, mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisėtumą;
  • Autorizacija – Unijos su Klientu sutartais būdais pateiktas sutikimas atlikti mokėjimo operaciją;
  • Bendroji sutartis – Unijos ir Kliento sudaryta sąskaitos sutartis ar Kredito kortelės sutartis, kurios sudėtinė dalis yra Bendrosios taisyklės su priedais, kuriose nustatytos Unijos atidaromos Klientui sąskaitos sąlygos ir kuri reglamentuoja atskirų  ir paskesnių mokėjimo operacijų atlikimą;
  • Darbo diena – kiekviena diena, išskyrus poilsio ir valstybinių švenčių dienas;
  • Elektroniniai kanalai – tai tokie kanalai, kuriais naudodama ryšio priemones, Unija Klientui teikia paslaugas ar informaciją nuotoliniu būdu. Tokiomis priemonėmis ir kanalais laikomas interneto bankas ir kiti elektroniniai Unijos paslaugų teikimo kanalai, įgalinantys Klientą sudaryti sandorius, ar Unijai ir Klientui keistis informacija;
  • Elektroninės mokėjimo priemonės – Unijos Išduota mokėjimo kortelė, Kliento ar jo įgalioto asmens kompiuteryje įdiegta Unijos programinė įranga, programinė įranga, esanti Unijos interneto tarnybinėje stotyje bei kitos priemonės, kurios pagal galiojančius teisės aktus gali būti laikomos elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, ir kuriomis naudodamasis Klientas gali pateikti Unijai mokėjimo nurodymus, susijusius su Kliento sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis;
  • Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme yra numatytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas;
  • Interneto bankas – Unijos paslaugų internetu e.kreda elektroninė sistema;
  • Įkainiai – paslaugų ir operacijų kainynas, kuriame yra pateikta Unijos taikomas komisinis atlyginimas bei kita svarbi informacija;
  • Informaciją gaunantis mokėjimo paslaugų teikėjas (toliau – gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas) – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris iš informaciją perduodančio mokėjimo paslaugų teikėjo gauna informaciją, būtiną vartotojo prašymu vykdomam mokėjimo sąskaitos perkėlimui atlikti.
  • Informaciją perduodantis mokėjimo paslaugų teikėjas (toliau – perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas) – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris gaunančiajam mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda informaciją, būtiną vartotojo prašymu vykdomam mokėjimo sąskaitos perkėlimui
  • Išrašas – Unijos paruoštas ir Klientui pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas.
  • Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, Unijos narys arba kitas įstatymuose nustatytais pagrindais galintis naudotis ar išreiškęs pageidavimą naudotis Unijos teikiamomis paslaugomis kaip Mokėtojas ar Gavėjas.
  • Kliento identifikavimo priemonės – skirtos klientui identifikuoti elektroniniuose kanaluose Kliento ar jo įgalioto asmens parašas, mobilusis elektroninis parašas, Klientui suteiktas asmens atpažinimo (PIN kodas) arba kita priemonė (slaptažodžiai, kodai ir kt.), kuri Unijos sutartu būdu naudojama Klientui ar jo atstovui atpažinti.
  • Komisinis atlyginimas – atlyginimas, kurį Klientas turi mokėti Unijai už mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas, su sąskaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijęs su šiomis paslaugomis.
  • Kortelės turėtojas – fizinis asmuo, kuris turi teisę naudotis mokėjimo kortele ir atlikti mokėjimo operacijas iš savo sąskaitos arba kito asmens sąskaitos, jeigu jam tokia teisė yra suteikta;
  • Kredito limitas – Klientui asmeniškai suteiktas kredito limitas, kuriuo Klientas gali naudotis asmeninėms reikmėms Paslaugų sutartyje nustatytomis sąlygomis;
  • Kredito pervedimas – mokėjimo paslauga, kai Unija vadovaudamasi Kliento pateiktu mokėjimo nurodymu, perveda Kliento mokėjimo operacijos arba kelių mokėjimo operacijų lėšas į gavėjo Sąskaitą;
  • Lėšos – grynieji pinigai (banknotai ir monetos), pinigai sąskaitoje.
  • Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Sąskaitas Unijoje ir teikia Unijai mokėjimo nurodymus iš tų Sąskaitų arba, kai nėra Sąskaitos, kurie pateikia mokėjimo nurodymus.
  • Mokėjimo kortelė – tai su mokėjimo kortelės sąskaita susieta mokėjimo priemonė, kuri yra sąskaitoje esančių Kliento lėšų ir kredito limito, jeigu jis yra suteiktas, tvarkymo priemonė;
  • Mokėjimo nurodymas – Unijos Kliento mokėtojo arba gavėjo nurodymas Unijai atlikti mokėjimo operaciją;
  • Mokėjimo operacija – Unijos Kliento mokėtojo arba gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija.
  • Mokėjimo paslauga – bet kuri Unijos teikiama Klientui LR Mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodyta paslauga, išskyrus mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos teikimo paslaugą.
  • Mokėjimo paslaugų teikėjas – bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teisėtai teikiantis subjektas.
  • Mokėjimo paslaugų vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie naudojasi mokėjimo paslaugomis kaip mokėtojai ir (arba) gavėjai.
  • Mokėjimo sąlygos – Mokėjimo paslaugų teikimo ir atsiskaitomosios (mokėjimo) sąskaitos tvarkymo sąlygos (priedas Nr1).
  • Mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo susitarimas (toliau – susitarimas) – rašytinis ar kitokios formos šalių susitarimas, nustatytas bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje, vienkartinio mokėjimo sutartyje, Unijos nustatytose mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose arba kituose dokumentuose, kuriais įpareigojama Unija ir kita susitarianti šalis
  • Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir Unija ir kurias mokėjimo paslaugų vartotojas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti.
  • Mokėjimo sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos grupavimas – Sąskaitos ir kito su Sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos sujungimas į grupę, kai sutartis dėl Unijos siūlomo produkto arba paslaugos, kurie nėra susiję su Sąskaita, gali būti sudaroma ir atskirai nuo bendrosios sutarties dėl Sąskaitos, tačiau nebūtinai tomis pačiomis sąlygomis, negu siūloma tą produktą ar paslaugą sujungus į grupę kartu su Sąskaita.
  • Mokėjimo sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos siejimas –Sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos sujungimas į grupę, kai negali būti atskirai sudaroma vien tik sutartis dėl mokėjimo paslaugų teikėjo siūlomo produkto arba paslaugos, kurie nėra susiję su Sąskaita.
  • Mokėjimo sąskaitos perkėlimas – Kliento prašymu atliekamas informacijos apie visus arba kai kuriuos periodinio kredito pervedimo nurodymus, periodines tiesioginio debeto operacijas ir periodiškai gaunamus kredito pervedimus mokėjimo sąskaitoje perdavimas iš Unijos kitam mokėjimo paslaugų teikėjui ir (arba) bet kokio teigiamo Sąskaitos likučio pervedimas iš vienos Sąskaitos į kitą, senąją Sąskaitą uždarant arba jos neuždarant.
  • Neskelbtini mokėjimo duomenys – duomenys, įskaitant personalizuotus saugumo duomenis, kurie, jeigu būtų atskleisti, gali būti panaudoti vykdant sukčiavimą ar kitu neteisėtu tikslu.
  • Nuotolinė mokėjimo operacija – mokėjimo operacija, inicijuojama internetu arba kitokiu nuotoliniu ryšiu.
  • Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra Kliento juridinio asmens savininkas arba kontroliuoja tokį Klientą, ir/ar fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla ir kurio konkretūs požymiai yra apibrėžti LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme;
  • Ne darbo diena – poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis) ir švenčių dienos (nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 str.);
  • Pagrindinė mokėjimo sąskaita (toliau – Sąskaita) – Unijoje vieno arba kelių Klientų vardu atidaryta Sąskaita, kurią atidarius vykdomos mokėjimo operacijos ir teikiamos paslaugos, nurodytos Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje, ir kuriai taikomas Mokėjimų įstatymo 73 straipsnyje nustatytas Komisinis atlyginimas.
  • Pagrindinė palūkanų norma – palūkanų norma, kurią nurodo abiem mokėjimo paslaugų sutarties šalims viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurią apskaičiuojama palūkanų suma.
  • Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nurodo Unija arba skelbia viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta.
  • Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai Klientui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.
  • Personalizuoti saugumo duomenys – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė Unija ir Klientas.
  • Paslaugos – Unijos Klientui teikiamos finansinės ir/ar kitos paslaugos, kurias Unija gali teikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
  • Paslaugos sąlygos – Sutartyje ir/ar Unijos vidaus teisės aktuose, su kuriais Klientas gali susipažinti Sutartyje nustatyta tvarka, numatytos konkrečios Paslaugos teikimo sąlygos;
  • Paslaugų sutartis – Unijos ir kliento sudaryta sutartis dėl Unijos paslaugų teikimo, nustatant konkrečias paslaugos teikimo sąlygas, kurios sudėtinė dalis yra Bendrosios taisyklės (nesvarbu, ar taip nustatyta konkrečioje paslaugų teikimo sutartyje), taip pat bet koks kitas sandoris, kurio pagrindu tarp Unijos ir Kliento atsirado, pasikeitė ar pasibaigė santykiai.
  • Sąskaita – Unijos Klientui atidaryta atsiskaitomoji sąskaita, pagrindinė mokėjimo, pajaus sąskaita ar kitokia sąskaita;
  • Sutartis – sutartis tarp unijos ir Kliento dėl Paslaugų teikimo
  • Šalys – Unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
  • Tapatybės patvirtinimo priemonės – Kliento ar jo atstovo parašas, elektroninis parašas, Klientui suteiktas asmens identifikavimo kodas (PIN kodas), asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba kita priemonė (slaptažodžiai, kodai, raktai ir t.t.), kuri Unijos ir Kliento sutartu būdu yra naudojama Kliento ar jo atstovo tapatybei patvirtinti.
  • Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims Unijos paslaugas ir/ar teirautis asmenų nuomonės dėl tokių siūlomų paslaugų.
  • Tinklalapis – unijos puslapis internete lt.
  • Unijos darbo diena – diena, kai Unija atlieka mokėjimo operacijas ir joms atlikti būtiną veiklą. Mokėjimo operacijas tarp sąskaitų, esančių Unijoje, atliekama kiekvieną dieną. Mokėjimo operacijas, pervedant lėšas į sąskaitas kituose bankuose, Unija atlieka Darbo dienomis, jei veiklą vykdo atsiskaitymų centras, per kurį atliekama mokėjimo operacija.
  • Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų gavėjui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir / arba atliekant mokėjimo operaciją naudojama jo mokėjimo sąskaita. Kliento mokėjimo sąskaitos unikalus identifikatorius yra mokėjimo sąskaitos IBAN formato numeris (International Bank Account Number).
  • Užsienio valstybė – valstybė ne Europos Sąjungos narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.
  • Valstybė narė – valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.
  • Vartotojas – siekiantis sudaryti arba sudaręs sutartį fizinis asmuo Unijos narys ar kitas teisėtai besinaudojantis jos paslaugomis, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.
  • Vienkartinio mokėjimo sutartis – Unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria reglamentuojamas vienkartinės Mokėjimo operacijos vykdymas ir kurios sudėtinė dalis yra šios Sąlygos. Vienkartinėms Mokėjimo operacijoms vykdyti Mokėjimo sąskaita neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.
  • Bendrosiose taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos LR Mokėjimų įstatyme bei šiame skyriuje.
 • KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO PROCEDŪRA
 1. Prieš teikdama finansines paslaugas Klientui, Unija privalo identifikuoti Klientą ir (ar) jo įgaliotą asmenį, Bendrosiose taisyklėse ir jų prieduose, paslaugų sutartyse ir galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Kliento tapatybės nustatymui Klientas ir (ar) jo įgaliotas asmuo privalo pateikti Unijai reikalaujamą informaciją ir dokumentus. Unija turi teisę imtis kitų teisėtų priemonių, siekdama nustatyti Kliento ir (ar) jo įgalioto asmens tapatybę.
 3. Unija fizinio asmens tapatybę nustato fiksuodama jo vardą, pavardę, asmens kodą ir (arba) gimimo datą (užsieniečiui), pilietybę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais, jo išdavimo data ir numeriu.
 4. Klientas fizinis asmuo tapatybei patvirtinti pateikia asmens tapatybę liudijantį galiojantį dokumentą, kuriame yra jo nuotrauka, parašas ir kiti jo asmens duomenys.
 5. Unija nustato Kliento – fizinio asmens – tapatybę pagal vieną iš šių Kliento pateiktų asmens tapatybės dokumentų: pasą (LR piliečio pasas, užsienio valstybės piliečio pasas, LR tarnybinis pasas, LR užsieniečio pasas, ES valstybės narės piliečio pasas), asmens tapatybės kortelę (LR asmens tapatybės kortelė, ES valstybės narės piliečio asmens tapatybės kortelė), leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
 6. Unija, gindama Kliento interesus, turi teisę atsisakyti iš fizinio asmens priimti lengvai suklastojamus asmens tapatybę liudijančius dokumentus arba dokumentus, kuriuose nėra pakankamai duomenų asmens tapatybei nustatyti.
 7. Unija juridinį asmenį identifikuoja pagal jo steigimo dokumentus, išrašą iš Juridinių asmenų registro ir (ar) kitus dokumentus, kuriuose yra nurodytas jo pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas), juridinio asmens kodas (juridinio asmens kodas ar kitas Juridinių asmenų registre suteiktas kodas, paprastai tai yra įmonės kodas) ir pagal kitus juridinį asmenį liudijančius dokumentus ir duomenis.

 

 1. ATSTOVAVIMAS KLIENTUI
 2. Be paties Kliento, Klientui priklausančiomis lėšomis ir kitu turtu, esančiu Unijos sąskaitose, naudotis ir disponuoti gali tinkamus įgalinimus turintis teisėtas Kliento įgaliotas asmuo.
 3. Kliento įgaliotas asmuo gali atstovauti Klientui santykiuose su Unija, jeigu įgaliotas asmuo pateikia jam suteiktus įgalinimus patvirtinantį dokumentą (sutartį, įgaliojimą ar pan.). Įgalinimus patvirtinantis dokumentas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose tokių dokumentų formai bei turiniui nustatytus reikalavimus.
 4. Unija turi teisę reikalauti, kad Klientas, kuris yra fizinis asmuo, atliktų veiksmus pats asmeniškai, o ne per įgaliotą asmenį. Toks Unijos reikalavimas gali būti pateikiamas dėl svarbių priežasčių, siekiant apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Unijos interesus (pavyzdžiui, išduodant tapatybės patvirtinimo priemones).
 5. Unija priima tik tokius jai pateikiamus Kliento įgalioto asmens įgalinimus patvirtinančius dokumentus, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai įvardintas Klientas, Kliento įgaliotas asmuo ir Kliento įgaliotam asmeniui suteikiamų įgalinimų apimtis. Unija turi teisę atsisakyti priimti šiame punkte paminėtų sąlygų neatitinkančius dokumentus.
 6. Tuo atveju, jei dokumentai, patvirtinantys Kliento įgaliotam asmeniui suteiktus įgalinimus, sudaromi ne Unijos patalpose, Unija turi teisę reikalauti, kad tokie dokumentai būtų patvirtinti notariškai.
 7. Tuo atveju, jei Klientas panaikina savo įgalioto asmens įgalinimus anksčiau, negu tokio įgalioto asmens įgalinimus patvirtinančio Unijai pateikto dokumento galiojimo termino pabaiga, Klientas privalo raštu pranešti Unija apie savo įgalinimų panaikinimą įgaliotam asmeniui. Visi Kliento įgalioto asmens nurodymai, Kliento vardu pateikti Unijai iki šiame punkte nurodyto Kliento rašytinio pranešimo gavimo Unijoje dienos, yra laikomi pateiktais Kliento tinkamai įgalioto asmens ir Klientas neturi teisės tokių nurodymų ginčyti.
 8. Siekdamas apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Unijos interesus, Unija turi teisę laikinai nevykdyti Kliento įgalioto asmens prašymų ir (ar) nurodymų, kol yra tikrinami Kliento įgalioto asmens įgalinimus patvirtinantys dokumentai.
 9. KLIENTO PARAŠAS
 10. Jei šalys nesusitaria kitaip, Kliento vardu sudaromos paslaugų sutartys, Kliento pateikiami Unijai rašytiniai nurodymai, prašymai ir kiti dokumentai turi būti pasirašyti Kliento ar teisėto jo įgalioto asmens.
 11. Unija turi teisę reikalauti, kad Klientas ar Kliento įgaliotas asmuo pasirašytų dokumentus Unijos darbuotojo akivaizdoje arba, jei tokie dokumentai pasirašomi ne Unijos patalpose, kad Kliento ar jo įgalioto asmens parašas Kliento pasirašomuose dokumentuose būtų patvirtintas notaro.
 12. Jei Klientas yra juridinis asmuo:

30.1.      asmenys, turintys teisę disponuoti Kliento lėšomis, yra nurodyti Kliento Unijai pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje, kurią, patvirtindamas kortelėje nurodytų asmenų teisę disponuoti lėšomis Kliento sąskaitoje, pasirašo Kliento vadovas, jo tinkamai įgaliotas asmuo ar kitas asmuo, turintis tokią teisę pagal Kliento Unijai pateiktus ir Juridinių asmenų registre įregistruotus Kliento steigimo/registracijos dokumentus;

30.2.      raštu pateikiami Kliento mokėjimo nurodymai turi būti pasirašyti Kliento ar jo įgaliotų asmenų ir patvirtinti antspaudu, jei antspaudo pavyzdys yra Unijai pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje

 1. Klientas, norėdamas naudotis Unijos siūlomais elektroniniais kanalais ir mokėjimo priemonėmis, sudaro su Unija atitinkamą sutartį ir įgyja teisę Unijos nustatyta tvarka pateikti prašymus, nurodymus ir kitus savo pasirašomus dokumentus. Unijos elektroniniais kanalais nustatyta tvarka sudarytos sutartys, pateikti prašymai, nurodymai ir kiti dokumentai, patvirtinti Kliento identifikavimo priemonėmis, laikomi turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka, o juridinių asmenų atveju – ir antspaudu patvirtinti, ir yra leistini kaip įrodinėjimo priemonės sprendžiant Unijos ir Kliento ginčus teismuose ir kitose institucijose.

 

 1. UNIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI
 2. Klientas privalo pateikti Unijai dokumentų originalus arba notaro patvirtintus dokumentų nuorašus.
 3. Unija daro prielaidą, kad Kliento pateikti dokumentai yra autentiški, tikri, galiojantys ir teisingi.
 4. Unija turi teisę pareikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų patvirtinti apostile arba legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Unijai pateikiami dokumentai turi būti parengti arba išversti į lietuvių kalbą.
 6. Unija turi teisę pasilikti ir saugoti Kliento pateiktus notaro patvirtintus dokumentų nuorašus arba, jei įmanoma, Kliento pateiktų dokumentų originalų ar notaro patvirtintų dokumentų nuorašų kopijas, Unija turi teisę pasidaryti ir saugoti jai pateiktų Kliento dokumentų kopijas.
 7. Jei Klientas pateikia Unijai dokumentus, neatitinkančius teisės aktų ir / ar Unijos nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo Unijai kyla pagristų abejonių, Unija turi teisę nevykdyti Kliento pateikiamų nurodymų ir / ar pareikalauti, kad Klientas pateiktų papildomus dokumentus.
 • KOMISINIO ATLYGINIMO, PALŪKANŲ NORMOS IR VALIUTOS KEITIMAS
 1. Už Klientui suteiktas finansines paslaugas Unija turi teisę gauti, o Klientas privalo mokėti Unijos Komisinį atlyginimą, numatytus Unijos patvirtintose įkainiuose, jei sutartyje nėra nurodyta kitaip.
 2. Be įkainiuose numatyto Unijos komisinio atlyginimo sumokėjimo, Klientas taip pat privalo padengti papildomas su paslaugų teikimu susijusias visas Unijos išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias kaip mokesčiai notarams už notarinių veiksmų atlikimą, Kliento prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarčių sudarymo ir įregistravimo išlaidos, įkeisto Kliento turto saugojimo ir administravimo išlaidos, draudimo išlaidos, teismo išlaidos ir t.t.
 3. Jei Klientas nustatytais terminais tinkamai neįvykdo savo prievolių Unijai, Klientas privalo mokėti Unijos įkainiuose ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (baudas ar delspinigius) ir (ar) palūkanas.
 4. Suėjus mokesčių Unijai ir (ar) kitų Kliento Unijai mokėtinų sumų mokėjimo terminams, Klientas savo sąskaitose privalo turėti lėšų sumą, ne mažesnę, kaip bendra Kliento Unijai mokėtina suma.
 5. Unija Kliento mokėtinas sumas, suėjus jų mokėjimo terminams, be atskiro Kliento sutikimo nusirašo nuo sutartyje nurodytos Kliento sąskaitos, išskyrus atvejus, kai konkrečioje sutartyje numatyta kitaip. Jei sutartyje nurodytoje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų arba sutartyje nėra nurodyta sąskaita, nuo kurios Unija gali nusirašyti Kliento mokėtinas sumas, Unija turi teisę nusirašyti Kliento mokėtinas sumas nuo visų kitų Unijoje esančių Kliento sąskaitų, o tais atvejais, kai Klientas turi Unijoje kelias sąskaitas, Unija turi teisę savo nuožiūra pasirinkti nuo kurios sąskaitos ir kokiomis dalimis nusirašyti Kliento mokėtinas sumas.
 6. Unija Kliento mokėtinas sumas nurašo eurais. Tuo atveju, jei konkrečioje sutartyje numatyta, kad Klientas privalo mokėti Unijai mokėtinas sumas kita valiuta, Unija nuo Kliento sąskaitos lėšas nusirašo kita sutartyje numatyta valiuta.
 7. Tuo atveju, jei Kliento sąskaitose nėra lėšų Unijai mokėtina valiuta, Unija turi teisę, bet neprivalo be atskiro Kliento nurodymo konvertuoti kitą sąskaitoje esančią valiutą į Unijai mokėtiną valiutą pagal lėšų nurašymo metu Unijos nustatytą valiutų keitimo kursą.
 8. Jei Kliento sąskaitose nėra pakankamai lėšų tam, kad sumokėti visas Kliento Unijai mokėtinas sumas, Unija savo nuožiūra nustato kokios mokėtinos sumos ir kokiomis dalimis yra padengiamos iš Kliento sąskaitose esančių lėšų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato kitaip.
 9. Jeigu Kliento mokėtinų sumų mokėjimo dieną Kliento sąskaitose Unijoje nėra pakankamai lėšų tam, kad sumokėti visas Unijai mokėtinas sumas, Unija turi teisę, bet neprivalo nurašyti Kliento mokėtinas sumas dalimis vėliau kiekvieną kartą, kai lėšos yra įskaitomos į Kliento sąskaitas Unijoje.
 10. Unija moka Klientui palūkanas už sąskaitose esančias lėšas, jeigu taip nustatyta sutartyje ar įkainiuose.
 11. Palūkanos apskaičiuojamos už sąskaitose esančių neapribotų lėšų likutį, kuris nustatomas po paskutinės tą dieną atliktos operacijos sąskaitoje. Apskaičiuojant šias palūkanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mėnuo – kalendorinį dienų skaičių, jeigu sutartimi šalys nesusitarė kitaip. Už kalendorinį mėnesį apskaičiuotos palūkanos paskutinę kalendorinio mėnesio dieną pervedamos į Kliento sąskaitą. Jeigu Unija sumažina palūkanas už sąskaitose esančias neapribotas lėšas, tai Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo už sutarties nutraukimą nutraukti Bendrąją sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pakeistų palūkanų paskelbimo dienos.
 12. Pakeistą pagrindinį valiutos keitimo kursą Unija taiko nedelsdama ir be atskiro įspėjimo.
 • UNIJOS IR KLIENTO ATSAKOMYBĖS
 1. Unija atsako už netinkamai atliktas operacijas sąskaitoje Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Klientas pateikiantis Mokėjimo nurodymą atsako už Unijai pateikto mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Unija nepriima taisytų mokėjimo nurodymų. Unija neatsako už padarinius, atsirandančius dėl Kliento mokėjimo nurodyme pateiktų netikslių, ar ne visų duomenų.
 3. Unija neatsako:
  • už kitų kredito įstaigų padarytas klaidas, šių kredito įstaigų veiksmus, dėl kurių gali būti nevykdomi ar delsiama vykdyti įsipareigojimus ar negalima įskaityti į Kliento sąskaitą lėšų;
  • už mokėtojų ir gavėjų tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja, jei nėra Unijos kaltės;

52.3.   už nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui ar kitam asmeniui padaroma žala;

52.4.   už Kliento nuostolius, patirtus dėl Kliento sąskaitos blokavimo.

 1. Unija, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais neįskaičiusi lėšų į Kliento sąskaitą ar neįvykdžiusi Kliento mokėjimo nurodymo, taip pat klaidingai nurašiusi lėšas iš Kliento sąskaitos, moka Klientui Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas palūkanas. Unija nemoka palūkanų Klientui, dėl neįvykdytų operacijų, kai operacijos banko sąskaitoje buvo sustabdytos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Klientas yra atsakingas už visus Unijos nuostolius, patirtus dėl Unijai pateiktos klaidingos informacijos, pateiktų negaliojančių dokumentų, klaidingų mokėjimo nurodymų ir/ar dėl sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo.
 3. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalys laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo.
 4. Unija neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl valiutos kurso pasikeitimo rizikos.
 5. Unija turi teisę tobulinti savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir / ar sukelia trumpalaikius paslaugų teikimo Klientams sutrikimus. Unija planuoja savo informacinės sistemos tobulinimo, jos trūkumų šalinimo darbus ir, esant galimybei, juos atlikti nakties metu ar ne darbo dieną.
 6. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Unija, norėdama išvengti galimų Kliento ir / ar savo nuostolių, turi teisę šalinti informacinės sistemos trūkumus bet kuriuo paros metu. Šiame punkte nustatytu atveju informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką.
 7. Unijos informacinės sistemos tobulinimo ir / ar jos trūkumų šalinimo metu sustabdomas visų Unijos įsipareigojimų, kurie vykdomi informacine sistema, vykdymas.
 8. Unija turi teisę nepriimti ir nevykdyti mokėjimo nurodymų, nepriimti prašymų keisti valiutą, nepriimti ir neatlikti finansinių operacijų pavedimų, neteikti kitų Unijos paslaugų, jeigu neveikia tarpbankinės atsiskaitymo sistemos, ar esant kitoms neįprastoms rinkos sąlygoms, svarbioms techninėms ar kitoms priežastims ar tuo atveju, jei Klientui, su juo susijusiems asmenims arba mokėjimo nurodyme įrašytiems asmenims taikomos ekonominės ar kt. sankcijos, jų vykdomas sandoris ar mokėjimo operacija turi įtartinos operacijos požymių ir Klientas nepateikia Unijai prašomos informacijos apie lėšų kilmę, kitą sandorio / mokėjimo operacijos šalį ir pan. .

 

 1. SUTARČIŲ SUDARYMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
 2. Unija Bendrąją sutartį sudaro sudarydama su Klientu Atsiskaitomosios (mokėjimo) sąskaitos sutartį arba Mokėjimo kortelės sąskaitos sutartį, pagal kurią Klientui atidaroma mokėjimo sąskaita.
 3. Bendrąją sutartį sudaro:

62.1.      Atsiskaitomosios (mokėjimo) sąskaitos sutartis ir / arba Mokėjimo kortelės sąskaitos sutartis;

62.2.      Bendrosios taisyklės (su visais jų priedais ir Įkainiais).

 1. Unijos ir Kliento sudaryta paslaugų sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo visos paslaugų sutarties šalys ir patvirtina antspaudais (kai Klientas yra juridinis asmuo ir jo steigimo dokumentuose nurodyta, kad turi antspaudą).
 2. Paslaugų sutarties priedai ir pakeitimai yra sudedamoji paslaugų sutarties dalis ir turi būti šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais (jei Klientas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą).
 3. Paslaugų sutartis sudaroma tiek egzempliorių, kiek yra šalių, kiekvienai šaliai tenka po vieną egzempliorių. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
 4. Paslaugų sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu, išskyrus šio skyriaus 68 punkte nustatytus atvejus, kai Unija turi teisę paslaugų sutartį keisti vienašališkai.
 5. Unija turi teisę vienašališkai, be atskiro rašytinio šalių susitarimo, pakeisti paslaugų sutarčių (įskaitant ir tas, kurios gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu) sąlygas, jeigu šie pakeitimai susiję su Unijos informacinių sistemų ir / ar technologijų tobulinimu, teisės aktų pakeitimais. Unija įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų apie tai paskelbti Unijos tinklalapyje ir Unijos klientų aptarnavimo padaliniuose arba informuoti klientus asmeniškai el.paštu arba per elektroninės bankininkystės sistemą.
 6. Paaiškėjus, kad viena kuri nors iš paslaugų sutarties nuostatų yra ydinga ar neturi teisinės galios, kitos paslaugų sutarties nuostatos lieka galioti. Šalys turi pakeisti ydingą nuostatą kita, artimiausia pagal prasmę negaliojančiajai, teisiškai veiksminga nuostata.
 7. Paslaugų sutartimi nereglamentuotiems santykiams taikomos Bendrosios taisyklės ir Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.
 8. Sąskaitos sutartis arba Mokėjimo kortelės sąskaitos sutartis yra keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.
 9. Klientas gali nutraukti Bendrąją sutartį bet kuriuo metu, įspėjęs Uniją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukdamas Bendrąją sutartį Klientas nemoka jokio Komisinio atlyginimo už sutarties nutraukimą, nebent Kliento sutartis galiojo trumpiau negu 6 (šeši) mėnesius ir tokį mokestį Unija yra nustačiusi įkainiuose
 10. Neapibrėžtam laikui sudarytą Bendrąją sutartį Unija gali nutraukti įspėjusi Klientą apie tai raštu ne mažiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu ilgiau negu metus Kliento sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos arba dėl kitų priežasčių.
 11. Jei Kliento sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita, kuri yra įtraukta į Lietuvos banko nustatytą būtiniausių banko paslaugų krepšelį (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme), tai Bendrąją sutartį Unija gali nutraukti įspėjusi Klientą apie tai raštu ne mažiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu ilgiau negu 24 (dvidešimt keturi) mėnesius kliento pagrindinėje mokėjimo sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos, arba dėl kitų priežasčių.
 12. Bendrąją sutartį Unija gali nutraukti prieš tai neinformavusi Kliento tik esant tokioms svarbioms priežastims:

74.1. Klientas pateikė neteisingą, ne visą informaciją, atsisako ją pateikti arba atnaujinti (jeigu Unijai ši informacija yra esminė) – nepateikė būtinos informacijos apie savo finansinę būklę;

74.2. Klientas neinformavo Unijos apie anksčiau savo pateiktos informacijos (kuri yra esminė) pasikeitimus ir / arba naujas atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką Kliento vykdomiems įsipareigojimams;

74.3. Unija turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas susijęs su pinigų plovimu ar kita nusikalstama veikla ir / arba vengia, atsisako Unijai pateikti informaciją apie lėšų ar turto kilmę, ar kitus duomenis nustatytais terminais;

74.4. Unija įstatymų nustatyta tvarka pašalina iš Unijos savo narį (Klientą);

74.5. Unija turi kitų svarbių priežasčių nutraukti sutartį.

 1. Apie vienašališką Bendrosios sutarties nutraukimą dėl svarbių priežasčių Unija Klientą informuoja nedelsdama.
 2. Unija, nutraukusi Bendrąją sutartį ir uždariusi sąskaitą, joje esantį lėšų likutį:
  • Kliento prašymu išmoka grynaisiais pinigais arba perveda į kitą Kliento nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias darbo dienas nuo prašymo nutraukti Bendrąją sutartį pateikimo dienos.
  • perveda į bet kurią kitą Kliento sąskaitą (jeigu tokią Klientas turi) arba į Unijos vidinę sąskaitą, jeigu Klientas neturi savo sąskaitos ir nenurodo kitos sąskaitos lėšoms pervesti. Lėšas, pervestas į Unijos vidinę sąskaitą, Unija išmoka tik Klientui atvykus į Unijos klientų aptarnavimo padalinį.
 3. Klientui, nutraukus Bendrąją sutartį, Klientas visada gali nemokamai gauti informaciją apie mokėjimo operacijas, atliktas sąskaitoje per paskutinius 36 (trisdešimt šeši) mėnesius arba per visą sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu nuo bendrosios sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, raštu popieriuje arba patvarioje laikmenoje.
 4. Klientas gali atlikti vienkartinę mokėjimo operaciją (pavyzdžiui, įmokėti grynuosius pinigus į kito asmens sąskaitą Unijoje),tokiu atveju Unija sudaro Vienkartinio mokėjimo sutartį.
 5. Sudarant Vienkartinio mokėjimo sutartį Bendrosios sutarties sudaryti nereikia.
 6. Vienkartinio mokėjimo sutartis įsigalioja iškart, kai Klientas ją sudaro, ir baigia galioti, kai mokėjimo operacija yra atliekama.
 7. Vienkartinio mokėjimo sutartį Klientas gali pakeisti ar nutraukti iki mokėjimo nurodymo gavimo Unijoje momento.
 8. Pagrindinė mokėjimo sąskaita:
  • Klientai fiziniai asmenys, atitinkantys narystės Unijoje kriterijus, turi teisę kreiptis į Kredito uniją dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos atidarymo.
  • Unija, gavusi tokio Kliento prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir sudariusi su juo Bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos, atidaro pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Klientas, turintis sąskaitą Unijoje, turi teisę nurodyti pakeisti šios sąskaitos statusą į pagrindinę mokėjimo sąskaitą Unijoje neatlygintinai, išsaugant unikalų sąskaitos numerį, ir turi teisę pagrindinę sąskaitą neatlygintinai pakeisti į kitą sąskaitą
  • Unija, iš užsienio piliečių turi teisę prašyti, kad pastarieji, pateikę prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, pagrįstų savo profesinius, ekonominius, socialinius arba asmeninius ryšius su Lietuvos Respublika. Unija turi teisę prašyti tokių asmenų pateikti dokumentus, kuriais patvirtinami jų ryšiai su Lietuvos Respublika. Pagrindinė mokėjimo sąskaita gali būti atidaryta tik Unijos narystės kriterijų atitinkantiems užsienio piliečiams.

82.4.      Unija atsisako atidaryti Atsiskaitomąją (mokėjimo) , tame tarpe pagrindinę Mokėjimo sąskaitą, jeigu ją atidarius būtų pažeistos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu. Šiuo atveju Unija imasi atitinkamų priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

82.5.      Unija, įtraukta į Lietuvos banko sudaromą pagrindinės sąskaitos paslaugą teikiančių subjektų sąrašą, privalo to pageidaujančiam Klientui atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Unija turi teisę neatidaryti pagrindinės mokėjimo sąskaitos tik Mokėjimų įstatymo nurodytais pagrindais.

82.6.      Unija, priėmusi sprendimą atsisakyti atidaryti pagrindinę Mokėjimo sąskaitą Klientui, nedelsdama raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną nemokamai informuoja asmenį ir nurodo konkrečias atsisakymo priežastis. Unija informuoja asmenį apie sprendimo atsisakyti atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą apskundimo tvarką, jo teisę kreiptis į Lietuvos banką ir nurodo jo kontaktinius duomenis.

82.7.      Unija turi užtikrinti, kad pagrindinės Mokėjimo sąskaitos atidarymas nebūtų siejamas su reikalavimu įsigyti papildomų paslaugų arba Unijos pajų, išskyrus atvejus, kai šis reikalavimas taikomas visiems Unijos Klientams.

 1. SĄSKAITOS PERKĖLIMAS
 2. Unija suteikia bet kuriam Klientui, kuris Unijoje atsidaro arba turi sąskaitą, suteikti ta pačia valiuta turimos sąskaitos perkėlimo paslaugą, kaip nustatyta 84 punkte.
 3. Unija, gavusi Kliento prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti Vartotojo sąskaitą į Uniją, privalo pradėti teikti sąskaitos perkėlimo paslaugą, tačiau su sąlyga jog toks Klientas atitinka narystės Unijoje kriterijus. Sąskaitos perkėlimo paslauga vykdoma laikantis 85 punkte nustatytų reikalavimų.
 4. Kliento prašymas atlikti Sąskaitos perkėlimo paslaugą teikiamas lietuvių kalba raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną. Klientui pateikus prašymą raštu popieriuje, Unija, gavusi Kliento prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti jo Mokėjimo sąskaitą į Uniją, pateikia jam prašymo kopiją. Klientas prašyme turi:

85.1    pateikti esamam Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjui nurodymą atlikti kiekvieną iš 86 punkte nurodytų veiksmų;

85.2.   pateikti Unijai nurodymą atlikti kiekvieną iš 86 punkte nurodytų veiksmų;

85.3.   teisę nurodyti, kurie gaunami Kredito pervedimai turi būti perkeliami;

 1. Unija per 2 darbo dienas nuo 85 punkte nurodyto Vartotojo prašymo gavimo dienos nurodo esamam Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjui, jeigu tai numatyta Kliento prašyme, atlikti šiuos veiksmus:

86.1.   Kliento prašyme nurodytą dieną pervesti likusį teigiamą lėšų likutį į Unijoje atidarytą arba turimą sąskaitą;

86.2.   Kliento prašyme nurodytą dieną uždaryti pas esamą Mokėjimo paslaugų teikėją turimą mokėjimo sąskaitą.

 1. Unijos nurodymu esamas Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjas atlieka Mokėjimų įstatyme nurodytus veiksmus. Unija negali būti atsakinga už kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų Mokėjimo įstatymo reikalavimų laikymąsi.
 2. Kai Kliento Mokėjimo sąskaita, esanti jo esamo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, perkeliama į Uniją, Unija neprivalo pradėti teikti Mokėjimo paslaugų, kurių įprastai neteikia.
 3. Bendrųjų taisyklių 83-85 punktuose, taip pat Mokėjimų įstatyme, nurodytų reikalavimų ir tvarkos Unija turi laikytis, kai Unija yra esamas Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Klientas  pateikia šiame skyriuje nurodytą prašymą kitam Mokėjimo paslaugų teikėjui suteikti Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą ir Unija apie tai yra informuojama Mokėjimų įstatyme nustatyta tvarka.
 4. Jeigu Klientas pageidauja atidaryti sąskaitą kitoje Valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, Unija, kurioje Klientas turi sąskaitą, gavęs atitinkamą prašymą privalo:

90.1       pervesti Kliento turimoje sąskaitoje likusį teigiamą lėšų likutį į naujojo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Kliento atidarytą arba turimą sąskaitą, jeigu Kliento prašyme pateikti išsamūs duomenys, leidžiantys identifikuoti naująjį Mokėjimo paslaugų teikėją ir Kliento  sąskaitą;

90.2       uždaryti Kliento turimą sąskaitą, kai tai nurodyta jo  prašyme.

 1. Unija privalo nedelsdama informuoti Klientą apie neįvykdytus įsipareigojimus, dėl kurių ji negali uždaryti jo turimos Mokėjimo sąskaitos.

 

 1. GINČIŲ SPRENDIMAS
 2. Klientų prašymus/skundus dėl Unijos veiksmų, kuriais Unija galėjo pažeisti įstatymų, sutarčių, reglamentuojančių paslaugų teikimą, reikalavimus ir/ar Kliento teisėtus interesus, Klientas gali pateikti Bendrosiose taisyklėse nurodytu Unijos elektroninio pašto adresu.
 3. Unija išnagrinėja rašytinius Kliento prašymus (skundus) ir raštu jam atsako per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos.
 4. Jeigu Unijos atsakymas į Kliento prašymą (skundą) netenkina Kliento ar jam nebuvo atsakyta, Klientas turi teisę kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Jeigu Klientas yra vartotojas, jis įstatymų nustatyta tvarka taip pat turi teisę raštu arba elektroniniu būdu, dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-01121 Vilnius, interneto tinklalapis www.lb.lt), kuris nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo.
 6. Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos teismuose. Neatsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, Unija, siekdama apginti pažeistus savo interesus, turi teisę iškelti ir vesti bylas prieš Klientą pagal Kliento gyvenamąją, buveinės, turto ar jos dalies, filialo ar atstovybės buvimo vietą, tarp jų ir užsienio valstybėse.

 

 • KONFIDENCIALUMAS

 

 1. Unija laiko konfidencialia visą iš Kliento gautą informaciją bei kitą su Kliento ir Unijos santykiais susijusią informaciją, išskyrus atvejus, kai Bendrosiose taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta kitaip.
 2. Unija turi teisę atskleisti iš Kliento bei kitų informacijos šaltinių gautą informaciją bei visą kitą su Kliento ir Unijos santykiais susijusią informaciją (įskaitant ir asmens duomenis), įskaitant bet neapsiribojant, žemiau nurodytiems asmenims:

98.1 Unijos ir (ar) kredito unijų narių veiklos priežiūrą atlikti teisę turinčioms institucijoms;

98.2.      Teisėtiems Unijos paskirtiems duomenų tvarkytojams, kad būtų atlikti reikalingi Kliento duomenų tvarkymo veiksmai;

 

98.3 tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti ir (ar) išieškoti skolas iš Kliento;

98.4.   asmenims, tiesiogiai susijusiems su Unijos Paslaugų teikimu konkrečiam Klientui (atsižvelgiant į jiems reikalingą duomenų apimtį), t.y. tarptautinėms mokėjimo kortelių organizacijoms, bankams korespondentams, informaciją apie atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis apdorojančioms įmonėms, laiduotojams ar kitiems asmenims, užtikrinusiems Kliento prievolių Unijai tinkamą įvykdymą, spausdinimo ir (ar) pašto paslaugų teikėjams, jei informacijos pateikimas pastariesiems yra susijęs su Unijų pranešimų Klientui spausdinimu ir (ar) siuntimu, archyvavimo ir (ar) dokumentų saugojimo paslaugas Unijai teikiantiems asmenims, draudimo įmonėms, Klientui teikiamų paslaugų teikėjams, dėl kurių teikiamų paslaugų, auditoriams, ar kitiems asmenimis, su tikslu, kad būtų tinkamai vykdomos su Klientu sudarytos sutartys, teikiamos Paslaugos ir (ar) saugomos bei ginamos pažeistos Unijos ir (ar) Kliento teisės ir teisėti interesai;

98.5.   kitiems asmenims (pavyzdžiui, advokatams, konsultantams, auditoriams), kuriuos Unija pasitelkia Unijai ir (ar) Klientui būtinų paslaugų teikimui.

 1. Unija turi teisę atskleisti iš Kliento bei kitų informacijos šaltinių gautą informaciją bei visą kitą su Kliento ir Unija santykiais susijusią informaciją tretiesiems asmenims, neišvardintiems šių Bendrųjų taisyklių 98 punkte, tik su išankstiniu atskiru Kliento sutikimu. Įstatymų nustatytais atvejais Unija gali atskleisti informaciją apie Kliento, jam teikiamas paslaugas ir kitą su juo susijusią informaciją be Kliento sutikimo.
 • KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 1. Unija Kliento Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

100.1.    vykdyti galiojančiuose teisės aktuose numatytas Unijos pareigas;

100.2.    sudaryti ir vykdyti sutartis su Klientu;

100.3.    tinkamai teikti paslaugas Klientui;

100.4.    įvertinti Kliento mokumą, įsipareigojimų vykdymo riziką ir/ar valdyti įsiskolinimą;

100.5.    Tiesioginės rinkodaros tikslais (esant Kliento išankstiniam sutikimui), tame skaičiuje – tikslu teikti Klientui informaciją apie Unijos siūlomas paslaugas;

100.6.    saugoti ir ginti pažeistas savo ir/ar Kliento teises ir teisėtus interesus;

100.7.    informuoti Klientą apie su Unija sudarytų sutarčių vykdymą;

100.8     kitais tikslais numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir/ar atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (pvz. Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos bankui ir kt.).

 1. Klientas patvirtina, kad jam žinoma ir jis sutinka, jog Unija jo Asmens duomenis perduotų tokiems Tretiesiems asmenims:

101.1.    Unija pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams, su tikslu, kad Unijos vardu ir/ar jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

101.2.    Tretiesiems asmenims, jeigu Klientas pažeidžia su Unija sudarytos Sutarties sąlygas, tokiu atveju duomenys perduodami su tikslu, kad būtų saugomos ir ginamos pažeistos Unijos teisės ir teisėti interesai bei pateikiama tik informacija, kuri yra tiesiogiai susijusi su konkrečios Sutarties pažeidimu;

101.3.    kitiems Tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 1. Klientas išreiškia savo sutikimą kad Unija Kliento asmens duomenis gautų iš valstybės registrų ir kitų trečiųjų asmenų priimdamas šias Bendrąsias taisykles – pasirašydamas Unijos specialiai tam naudojamą sutikimo formą.
 2. Klientas turi teisę, raštu ar kitu tarp Unijos ir Kliento sutartu būdu pateikęs atitinkamą prašymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Unija, bei sužinoti, kokiu tikslu ir kaip tokie Asmens duomenys yra tvarkomi bei kam jie yra teikiami. Klientas taip pat turi teisę reikalauti, kad Unija ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius Kliento Asmens duomenis, sunaikintų Asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų. Unijai pareikalavus, Klientas privalo sumokėti Unijai nustatyto dydžio mokestį už Klientui teikiamą informaciją apie Unijos tvarkomus Kliento Asmens duomenis, jei tokie duomenys Kliento prašymu yra teikiami daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.
 3. Unija Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko tik Klientui davus sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 4. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti arba atsisakyti, kad jo Asmens duomenis Unija tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslu.
 5. Klientas savo sutikimą arba nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu gali pareikšti bet kuriuo metu, pateikdamas Unijai atitinkamą pranešimą raštu ar kitu Unijai ir Klientui priimtinu būdu, leidžiančiu Unijai tinkamai identifikuoti Klientą.

107  Konkretaus Kliento Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tol, kol toks Klientas naudojasi Paslaugomis, išskyrus atvejus, kai Klientas pareiškia nesutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo minėtu tikslu. Pastaruoju atveju Unija nutraukia Kliento Asmens duomenų tvarkymą Tiesioginės rinkodaros tikslu nuo Kliento nesutikimo gavimo Unijoje dienos.

108  Unija, vadovaudamasi šių Bendrųjų taisyklių 102-105 punktais, Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko ir Klientų, kurie yra juridiniai asmenys, pateiktus kontaktinius duomenis bei kitą Unijos turimą informaciją apie tokius Klientus ir jų Sąskaitas.

109  Unija imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Kliento Asmens duomenų apsaugą ir tvarkymo teisėtumą.

110  Asmens duomenys Unijoje, piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys  saugomi 10 metų nuo Kliento santykių su Unija pasibaigimo momento/piniginės operacijos ar sandorio sudarymo dienos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Unijos vidaus teisės aktuose yra nustatyti kitokie duomenų saugojimo terminai. Klientai pretenzijas ar skundus dėl asmens duomenų tvarkymo gali pateikti Unijos duomenų apsaugos pareigūnui elektroniniu paštu duomenuapsauga@kreda.lt .

 

 • PASIKEITIMAS PRANEŠIMAIS IR KITA KOMUNIKACIJA

 

 1. Unijos pranešimų ir kitos informacijos teikimas Klientui:

111.1. Unija perduoda pranešimus ir kitą informaciją Klientui vienu iš šių būdų: per skelbimus Unijos klientų aptarnavimo padalinių patalpose, Unijos tinklalapyje internete arba visuomenės informavimo priemonėse. Esant reikalui, Unija pranešimus Klientui siunčia asmeniškai, naudodamasi pašto paslaugomis, kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais arba perduoda informaciją kitais būdais – žodžiu arba naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

111.2. Klientas, sudarydamas Sutartį, nurodo Unijai savo gyvenamosios vietos (buveinės) adresą, taip pat savo elektroninį paštą kuris išsaugomas Unijos informacinėje sistemoje. Šiuo Kliento nurodytu adresu Unija siunčia visą informaciją Klientui, kol Klientas raštu ar kitu Unijai priimtinu būdu nepraneša apie savo adreso/elektroninio pašto pasikeitimą. Unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, patvirtinančius Kliento gyvenamosios vietos (buveinės) adreso pasikeitimą.

111.3. Unijos Klientui siunčiami pranešimai ir kita informacija negali būti laikomi Unijos įsipareigojimu ir/ar Unijos pasiūlymu Klientui sudaryti Sutartį ar naudotis Paslaugomis, išskyrus atvejus, kai Unijos siunčiamoje informacijoje yra aiškiai įvardinama, kad tai laikytina tokiu įsipareigojimu ir/ar pasiūlymu.

111.4. Klientui asmeniškai išsiųsti Unijos pranešimai yra pateikiami vienu iš šių būdų: įteikiami Klientui pasirašytinai arba siunčiami Klientui paštu, arba el. paštu ar kitu Klientui ir Unijai priimtinu būdu. Minėti Unijos pranešimai laikomi Kliento gautais, kai po tokio pranešimo išsiuntimo praeina laiko tarpas įprastai reikalingas informacijos nusiuntimui atitinkamomis ryšio priemonėmis. Pranešimas Klientui laikomas gautu:

111.4.1.   jei praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos po to, kai pranešimas buvo išsiųstas paštu;

111.4.2     kitą darbo dieną po pranešimo išsiuntimo elektroniniu paštu;

111.4.3.   įteikiant pranešimą pasirašytinai – tą dieną, kai Klientas gauna pranešimą ir pasirašo, kad jį gavo.

111.5. Unija informaciją apie Kliento Sąskaitoje atliktas operacijas bei Unijos įvykdytus Kliento pateiktus mokėjimo nurodymus Klientui pateikia Sąskaitos išraše. Klientas gali gauti šiame punkte paminėtą informaciją tokiais būdais:

111.5.1.atvykęs į Uniją klientų aptarnavimo padalinį, tiesiogiai iš Unijos darbuotojo;

111.5.2.   iš Sąskaitos išrašų, kuriuos Klientui pateikia Unija Sutartyje numatyta tvarka ir periodiškumu, įskaitant ir Sąskaitos išrašus, kuriuos Klientas gali pamatyti ir/ar atsispausdinti pats, Sutarčių pagrindu naudodamasis Elektroninėmis mokėjimo priemonėmis;

111.5.2.   kitais būdais, numatytais konkrečios Paslaugos sąlygose.

111.6. Visi Unijos pranešimai ir informacija Klientui pateikiama lietuvių kalba.

 1. Kliento pranešimų ir kitos informacijos teikimas Unijai:

112.1. Klientas pateikia pranešimus ir kitą informaciją Unijai raštu arba kitu būdu, jeigu dėl tokio kito būdo yra susitarta konkrečioje Sutartyje.

112.2. jei Klientas negauna iš Unijos pranešimo, kurį jis pagrįstai tikėjosi gauti arba dėl kurio pateikimo yra susitarta Sutartimi, Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uniją.

112.3. Klientas, gavęs iš Unijos pranešimą ar kitą informaciją, susijusią su Unijos Klientui teikiamomis paslaugomis, privalo nedelsdamas patikrinti gautos informacijos teisingumą ir tikslumą. Nustatęs, kad iš Unijos gauta informacija yra neteisinga, netiksli ir/ar su kitokiais trūkumais, Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uniją.

112.4. Klientas privalo nedelsdamas informuoti Uniją apie bet kokius Kliento duomenis ar aplinkybes, kurie yra pasikeitę, lyginant su Sutartyje nurodytais arba anksčiau Kliento Unijai pateiktuose dokumentuose nurodytais duomenimis ar aplinkybėmis (pvz.: pasikeitus Kliento gyvenamosios vietos arba buveinės adresui, pasikeitus kitiems Kliento kontaktiniams duomenims (telefonui, elektroninio pašto adresui ir kt.), pasikeitus Kliento vardui, pavardei, parašui, pavadinimui, įstatams, įgaliotiems asmenims arba kitiems asmenims, turintiems teisę disponuoti Kliento sąskaitoje esančiomis lėšomis, pasikeitus Sutartyje įrašytų Kliento patvirtinimų bei pareiškimų teisingumui ir t.t.). Klientas, nepranešęs Unijai apie savo adreso ir/ar kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog Unijos veiksmai, atlikti pagal paskutinius Unijai žinomus Kliento kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog Klientas negavo Unijos pranešimų, išsiųstų pagal paskutinius Unijai žinomus Kliento kontaktinius duomenis. Klientas taip pat privalo nedelsdamas informuoti Uniją apie visas naujai atsiradusias aplinkybes, turėsiančias ar galinčias turėti įtakos tinkamam Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui (pvz.: Kliento bankroto arba restruktūrizavimo procedūrų pradžia, sprendimas likviduoti juridinį asmenį ir t.t.). Unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti Unijai dokumentus, įrodančius pasikeitusius duomenis ar aplinkybes. Unija neatsako už Kliento nuostolius, kurie atsirado dėl to, kad Klientas netinkamai vykdė šiame punkte numatytas pareigas.

112.5. Klientas privalo nedelsdamas informuoti Uniją apie savo dokumentų, naudojamų Kliento asmens tapatybei nustatyti, vagystę ar praradimą kitu būdu. Klientas taip pat privalo nedelsiant pranešti Unijai apie kitų Kliento ir Unijos santykiuose naudojamų Kliento asmens Tapatybės patvirtinimo priemonių (slaptažodžių, kodų ir t.t.) vagystę ar praradimą kitu būdu, o taip pat apie faktus ir įtarimus apie tai, kad Kliento turimų Tapatybės patvirtinimo priemonių turinį sužinojo ar jomis gali pasinaudoti Tretieji asmenys.

112.6. Klientas aukščiau nurodytus pranešimus turi pateikti Unijai taip pat ir tais atvejais, kai apie paminėtas aplinkybes yra pranešta viešai (pvz.: pranešimuose visuomenės informavimo priemonėse arba padarant atitinkamus įrašus viešuose duomenų registruose)

 

 1. BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Unija turi teisę dėl svarbių priežasčių (dėl Unijai teikiamų paslaugų funkcionalumo pakeitimo, dėl informacinių sistemų ir / ar technologijų tobulinimo, dėl teisės aktų pakeitimo, dėl ekonominių ar kitų svarbių priežasčių) vienašališkai pakeisti Bendrąsias taisykles ir jų priedus, , apie tai informavęs Klientą šiose Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.
 2. Apie Bendrųjų taisyklių ir jų priedų pakeitimą Unija informuoja Klientą ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Minėtas pranešimas apie Bendrųjų taisyklių pakeitimą skelbiamas viešai Unijos tinklalapyje ir Unijos klientų aptarnavimo padaliniuose, taip pat gali būti perduodamas asmeniškai Klientui. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu (raštišku) Kliento informavimu apie vienašališką Bendrųjų taisyklių pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, jog su jais nesutinka.
 3. Tuo atveju, jeigu Bendrųjų taisyklių pakeitimais yra gerinamos sąlygos klientams (mažinami įkainiai, gerinama paslaugos kokybė ar pan.), tokie Bendrųjų taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną nuo jų paskelbimo Unijos tinklalapyje dienos arba nuo kitokio pranešimo Unijos Klientams paskelbimo (Klientų informavimo) datos.
 4. Klientas turi teisę susipažinti su galiojančia Bendrųjų taisyklių redakcija, taip pat su bet kuria Bendrųjų taisyklių ir / ar Mokėjimų sąlygų redakcija, galiojusia nuo Bendrosios sutarties su darymo dienos. Pirmiau minėti dokumentai ir informacija gali būti skelbiami Unijos tinklalapyje, o jų nepaskelbus ir gavus atskirą Kliento prašymą, turi būti pateikti Klientui raštu ar naudojant kitą patvariąją laikmeną.

 

 

BENDRŲJŲS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ 1 priedas

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR SĄSKAITOS TVARKYMO SĄLYGOS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokėjimo paslaugų teikimo ir sąskaitos tvarkymo sąlygos (toliau – Mokėjimų sąlygos) parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimo paslaugų teikimą;
 2. Mokėjimų sąlygos yra sudėtinė Bendrųjų taisyklių dalis, todėl turi būti skaitomos ir aiškinamos kartu, atsižvelgiant į kontekstą. Mokėjimų sąlygos reglamentuoja mokėjimo paslaugų teikimo ir sąskaitos tvarkymo Unijoje sąlygas Ir tvarką.
 3. Mokėjimų sąlygos taikomos visiems su Paslaugų teikimu susijusiems Kliento ir Unijos santykiams, atsiradusiems iki ir tebesitęsiantiems po Mokėjimo sąlygų įsigaliojimo.
 4. Be Mokėjimo sąlygų su Paslaugų teikimu susijusius santykius tarp Unijos ir Kliento taip pat reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai Bendrosios taisyklės, Įkainiai, Paslaugos sąlygos, Sutartys ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo Unijos veikloje principai.
 5. Jeigu konkrečios Paslaugos sąlygos ir/ar Sutartis, ir/ar Įkainiai neatitinka Mokėjimo sąlygų, vadovaujamasi Paslaugos sąlygomis, Sutartimi ir Įkainiais.
 6. Mokėjimo sąlygos yra sudedamoji visų Sutarčių dalis. Sutarčių sudedamoji dalis taip pat yra Įkainiai ir atitinkamos Paslaugos sąlygos.
 7. Paslaugų savybės nurodomos Bendrosiose taisyklėse, Mokėjimų sąlygose, Paslaugos sąlygose ir Sutartyse.
 8. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS
 9. Mokėjimo sąlygų taikymo išimtys:

 

 • Unija Mokėjimo sąlygų nuostatas taiko atliekant visas mokėjimo operacijas Valstybių narių valiutomis Lietuvoje ir tarp Valstybių narių. Kai kurios Mokėjimo sąlygų nuostatos gali būti netaikomos, jei mokėjimo operacijos yra atliekamos Užsienio valstybių valiutomis tarp Valstybių narių, taip pat, jei vykdomi mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į Užsienio valstybes arba jei iš Užsienio valstybių gaunamos lėšos visomis valiutomis.
 • Unija verslo klientams turi teisę netaikyti kai kurių mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ir su informavimu susijusių reikalavimų (nustatytų Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo III skyriuje).
 • Unija gali verslo Klientams taikyti komisinį atlyginimą už informacijos pateikimą, kitų informavimo pareigų vykdymą ar taisomąsias ir prevencines priemones (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 11 str. 1, 2, dalyse), jeigu toks komisinis atlyginimas yra nustatytas Unijos įkainiuose.

 

 1. Kliento sutikimas atlikti mokėjimo operaciją:

 

 • Klientas sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją gali pateikti Unijos nustatyta arba Unijos ir Kliento sutarta forma ir būdu. Raštu pateikiamas sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo įgalioto asmens. Sutikimas dėl Mokėjimo operacijų taip pat gali būti tvirtinamas mobiliuoju elektroniniu parašu, Klientui suteiktu slaptažodžiu, kodais ir (ar) kitomis Sutartyje nurodytomis Kliento autentiškumą patvirtinančiomis priemonėmis.
 • Mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo atsiskaitydamas Mokėjimo kortele už prekes ar paslaugas internete, sutikimą turi patvirtinti pateikdamas Mokėjimo kortelės duomenis (pvz.: vardas ir pavardė, kortelės numeris, galiojimo terminas, CVC kodas). Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas internetinėse parduotuvėse, pažymėtose MasterCard SecureCode ženklu, operaciją papildomai turi patvirtinti slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, atsiųstu SMS žinute.
 • Visais aukščiau numatytais būdais patvirtinti sutikimai laikomi tinkamai patvirtintais Kliento (Mokėtojo) ir turinčiais tokią pat teisinę galią, kaip ir Kliento (įgalioto asmens) pasirašyti popieriniai dokumentai. Klientas neturi teisės ginčyti Unijos įvykdytos Mokėjimo operacijos, jei Mokėjimo nurodymas buvo pateiktas šiame punkte nustatytu būdu.
 • Mokėtojo sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją pateikiamas iki Mokėjimo operacijos atlikimo momento. Mokėtojui ir Unijai susitarus Mokėjimo operacija gali būti autorizuota (t. y. gautas Mokėtojo sutikimas) po Mokėjimo operacijos įvykdymo.
 • Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjas (Unija), nebent Mokėjimo paslaugų teikėjas (Unija) jo dar nepatiekė savo tarpininkui (Jungtinei centrinei kredito unija), išskyrus šiose Sąlygose nustatytus atvejus.
 • Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Gavėjo ar per Gavėją (pvz., atsiskaitymas Mokėjimo kortele), Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėjimo nurodymas išsiųstas arba Mokėtojas Gavėjui davė sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją.
 • Pasibaigus šių Mokėjimų sąlygų 9.5.-9.6. punktuose nustatytiems terminams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas ir Unija, o Mokėjimų sąlygų 9.6. punkte numatytais atvejais taip pat būtinas ir Gavėjo sutikimas.
 • Unija turi teisę imti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą už Mokėjimo nurodymo atšaukimą.
 • Jeigu Mokėjimo nurodymo suma grąžinama dėl ne nuo Unijos priklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, uždaryta Gavėjo Mokėjimo sąskaita ir kt.), grąžinama suma įskaitoma į Kliento sąskaitą, Kliento sumokėtas Komisinis atlyginimas negrąžinamas, sukauptos palūkanos už praleistą Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminą nemokamos, o iš Kliento sąskaitos nurašomas su lėšų grąžinimu susijęs komisinis atlyginimas ir išlaidos.
 • Klientas turi teisę patikslinti Unijai pateikto Mokėjimo nurodymo duomenis, išskyrus Mokėjimo nurodymo sumą, valiutą ir Mokėjimo nurodyme nurodytą Mokėtojo sąskaitą. Mokėjimo nurodymas gali būti tikslinamas iki Unija išsiunčia pranešimą apie Mokėjimo nurodymą. Už Mokėjimo nurodymo tikslinimą, Unija gali imti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą

 

 1. Mokėjimo nurodymo pildymas:

 

 • Unija nurašo nuo sąskaitos ir įskaito lėšas į sąskaitą pagal Kliento Mokėjimo nurodyme nurodytą Unikalų identifikatorių, sąskaitos numerį. Unija netikrina, ar mokėjimo nurodyme pateiktas gavėjo sąskaitos numeris priklauso nurodytam asmeniui. Jei Klientas nurodys klaidingą sąskaitos numerį, lėšas Unija nurašys arba įskaitys klaidingai.
 • Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir Mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento asmens duomenis) Unija perduoda lėšų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui. Unija turi teisę prašyti Kliento privalomai pateikti tam tikrą informaciją, jei to reikia, kad galėtų tinkamai įvykdyti Kliento mokėjimo nurodymą.

 

 1. Mokėjimo nurodymo gavimas Unijoje momentas ir vykdymas

 

 • Jei Mokėjimo nurodymas Unijoje buvo gautas Unijos ne darbo dieną, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas yra gautas Unijoje pirmą Unijos darbo dieną, einančią po Mokėjimo nurodymo pateikimo Unijai dienos.
 • Unija turi teisę nurašyti Mokėjimo nurodymo sumą iš Kliento sąskaitos Mokėjimo nurodymo pateikimo Unijai dieną. Klientas privalo užtikrinti, kad sąskaitoje būtų pakankamas lėšų likutis Mokėjimo nurodymui įvykdyti ne tik Mokėjimo nurodymo pateikimo momentu, bet ir lėšų nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos momentu. Atliekant
 • Klientas gali pateikti Unijai tik tokius Mokėjimo nurodymus ir tik tokiu būdu, dėl kurių Unija ir Klientas yra susitarę. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Unijos nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (ar) Mokėjimo nurodymo turiniui.
 • Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Mokėjimo nurodymo pateikėjas yra atsakingas už Unijai pateikto Mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Unija neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (ar) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą. Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, Unija, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis.
 • Unija turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu jai kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar ne Kliento teisėtas įgaliotas asmuo arba Unijai pateikti dokumentai yra suklastoti.
 • Jeigu Unijai kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar ne Kliento teisėtai įgaliotas asmuo arba dėl Unijai pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitų abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, Unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas savo sąskaita Unijai priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (ar) pateiktų Unijai dokumentus, patvirtinančius Mokėjimo nurodymą teikiančių asmenų teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba kitus Unijos nurodytus dokumentus.
 • Siekdama apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Unijos interesus, Unija turi teisę laikinai nevykdyti Kliento atstovo Mokėjimo nurodymų, kol yra tikrinami Kliento atstovo įgalinimus patvirtinantys dokumentai.
 • Šiame punkte paminėtais atvejais Unija veikia siekdama apsaugoti Kliento, Unijos ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus, todėl Unija neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą.
 • Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių lėšų teisėtą kilmę ir/arba informaciją apie lėšų gavėją, mokėjimo paskirtį (vykdomą sandorį) ir pan.. Klientui nepateikus tokių dokumentų, Unija turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą.
 • Unija turi teisę iš dalies arba visiškai perduoti Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą tretiesiems asmenims, jei to reikalauja Kliento interesai ir (ar) Mokėjimo nurodymo vykdymo esmė.
 • Unija nepriima ir (ar) nevykdo (sustabdo, nutraukia vykdymą) Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti Mokėjimo operacijas Kliento sąskaitoje, jei sąskaitoje esančios lėšos areštuotos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis apribota kitu būdu, taip pat tada, kai Kliento atliekamos Mokėjimo operacijos stabdomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo Unijos nepriklausančių ir Unijos nekontroliuojamų priežasčių.
 • Unija, nepriėmusi ar atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai praneša Klientui, grąžina jam Mokėjimo nurodymą ir nurodo grąžinimo priežastį, ar sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 • Unija neatsako už Kliento nurodymų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, nevykdymą.
 • Kliento Mokėjimo nurodymus Unija vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Unija neatsako už Mokėjimo nurodymų neįvykdymą, jei Klientas, pateikdamas Unijai Mokėjimo nurodymus, nesilaikė įstatymų nustatytos Klientui pareikštų reikalavimų patenkinimo eilės.
 • Jeigu Mokėjimo nurodymus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais yra pateikę tretieji asmenys ar Sutartyje nustatyta Unijos teisė nurašyti Kliento Unijai mokėtinas lėšas iš sąskaitos arba tvarkyti Kliento sąskaitą, Unija Kliento Mokėjimo nurodymus vykdo tik po to, kai įvykdo trečiųjų asmenų pateiktus nurodymus ir (ar) iš sąskaitos nurašo Kliento Unijai pagal Sutartis mokėtinas sumas.
 • Unija turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus, pateikiamus bet kokiu su Unija sutartu būdu, bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Unija gali pateikti Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (ar) įvykdytas Mokėjimo operacijas.

 

 1. Mokėjimo nurodymų pervesti lėšas vykdymo terminai:

 

12.1.   Konkretūs Mokėjimo nurodymų įvykdymo terminai pateikiami Unijos įkainiuose. Šiose sąlygose nustatoma kokie gali būti ilgiausi Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminai.

12.2.   Jei Mokėjimo nurodymai yra atliekami eurais Lietuvos Respublikoje, Unija įsipareigoja užtikrinti, kad po Mokėjimo nurodymo gavimo Unijoje momento Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną, jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas Unijoje Unijos darbo dieną iki 12 val.

12.3.   Jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 val. ar Unijos ne darbo diena, Unija įsipareigoja užtikrinti, kad Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip kitą Unijos darbo dieną.

12.4. Jei Mokėjimo operacijos atliekamos Lietuvos Respublikoje ar lėšos pervedamos į kitas Valstybes nares, ir Klientas yra Mokėtojas, Unija (jeigu teikia tokias Mokėjimo paslaugas) įsipareigoja užtikrinti, kad gavus Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo Mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 4 (keturias Unijos darbo dienas nuo Mokėjimo nurodymo gavimo Unijoje momento.

12.5.   Jei Klientas yra Gavėjas, Unija Mokėjimo operacijos sumą įskaito į Kliento sąskaitą ne vėliau, negu Unijos darbo dieną, kurią Mokėjimo operacijos suma įskaitoma į Unijos sąskaitą.

12.6.   Jei į Kliento sąskaitą įmokami grynieji pinigai sąskaitos valiuta, unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ne vėliau kaip kitą unijos darbo dieną gavus lėšas. Jeigu Klientas yra fizinis asmuo, Unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti iš karto gavus lėšas.

12.7.   Jei Klientas yra Mokėtojas, nurašymo iš Kliento sąskaitos data yra ne ankstesnė negu momentas, kai Unija Mokėjimo operacijos sumą nurašo iš tos sąskaitos.

 • Kitų Mokėjimo paslaugų įvykdymo trukmė nustatoma Sutartyse, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Įkainiuose ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose).

 

 1. Komisinis atlyginimas, palūkanų normos ir valiutos keitimas.

 

 • Komisinio atlyginimo dydis nurodomas Įkainiuose, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose ir (ar) Sutartyse.
 • Jeigu Klientas nustatytais terminais tinkamai neįvyko savo prievolių sumokėti Komisinį atlyginimą Unijai, Klientas privalo mokėti Unijai Įkainiuose, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Sutartyse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (baudas ar delspinigius) ir (ar) palūkanas
 • Už atliktas mokėjimo operacijas ir / arba su jomis susijusias paslaugas bei Mokėjimo nurodymų atšaukimą Unija turi teisę imti įkainiuose nustatytą komisinį atlyginimą nurodyta valiuta iš Kliento Mokėjimo sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija. Komisinį atlyginimą už mokėjimo operaciją Unija nurašo iš tos pačios Kliento sąskaitos, kurioje atliekama operacija, arba iš kitos Kliento sąskaitos Unijoje (išskyrus pajaus sąskaitą). Unijos nustatytais atvejais Komisinį atlyginimą Klientas sumoka Unijai grynaisiais pinigais prieš atliekant Mokėjimo operaciją ar ją atlikus.
 • Kai Unija teikia vieną arba daugiau paslaugų kaip su sąskaita susijusių paslaugų paketo dalį, informacijos apie komisinį mokestį dokumente turi būti nurodyta:

13.4.1.  komisinis atlyginimas už visą su sąskaita susijusių paslaugų paketą;

13.4.2.  su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančios paslaugos ir jų kiekis;

13.4.3.  papildomas Komisinis mokestis už kiekvieną paslaugą, kai viršijamas su sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančių paslaugų kiekis.

13.5.         Unija už pagrindinės sąskaitos paslaugą turi teisę imti Komisinį mokestį, kurio maksimalų dydį per mėnesį kiekvienais metais nustato Lietuvos bankas. Vartotojams, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Unija už pagrindinės sąskaitos paslaugą, taikomas Komisinis mokestis, jeigu taikomas, negali viršyti 50 procentų šiame punkte nurodyto maksimalaus Komisinio atlyginimo. Šiame punkte nurodytas Komisinis mokestis gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi visomis pagrindinės sąskaitos paslaugą sudarančiomis paslaugomis ir Mokėjimo operacijomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Komisinis mokestis už paslaugas ir Mokėjimo operacijas, viršijančias Lietuvos banko nustatytą pagrindinės sąskaitos paslaugą sudarančių paslaugų ir Mokėjimo operacijų skaičių, limitą ir pan. už kuriuos Kredito unija gali taikyti ne didesnį, negu šiame punkte nustatytas, Komisinį atlyginimas negali būti didesnis negu įprastai Unijoje taikomas Komisinis mokestis už su sąskaita susijusias paslaugas. Unija Klientus, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, nustato pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenis. Duomenys iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos turi būti gaunami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Unija Komisinį mokestį už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą Vartotojams, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, pradeda taikyti nuo atitinkamų duomenų iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos gavimo dienos.

13.5.         Jei Mokėjimo operacija atliekama naudojant Mokėjimo sąskaitą ir Kliento Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Mokėjimo operacijai atlikti ir Komisiniam atlyginimui sumokėti, Unija turi teisę Mokėjimo operacijos neatlikti.

13.6.         Jei sąskaitoje nepakanka lėšų Komisiniam atlyginimui sumokėti Įkainiuose nurodyta valiuta, Kredito unija turi teisę taikyti Pagrindinį valiutos keitimo kursą ir pakeisti (konvertuoti) sąskaitoje esančių lėšų valiutą į Įkainiuose nurodytą valiutą.

13.7.         Unija moka Klientui palūkanas už sąskaitoje esančias lėšas, jeigu taip nustatyta Sutartyje arba Įkainiuose.

13.8.         Palūkanos apskaičiuojamos už sąskaitoje esančių lėšų likutį, kuris nustatomas po paskutinės tą dieną atliktos Mokėjimo operacijos sąskaitoje. Apskaičiuojant šias palūkanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mėnuo – kalendorinį dienų skaičių, jeigu Sutartimi Šalys nesusitarė kitaip. Už kalendorinį mėnesį apskaičiuotos palūkanos paskutinę kalendorinio mėnesio dieną pervedamos į Mokėjimo sąskaitą. Jeigu Unija sumažina palūkanas už Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, tai Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas sutarties nutraukimo Komisinio atlyginimo nutraukti Bendrąją sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pakeistų palūkanų paskelbimo dienos.

13.9.         Jei vykdant Mokėjimo operacijas Kliento sąskaitoje atsiranda įsiskolinimas Unijai, Klientas iki įsiskolinimo padengimo moka Unijai Sutartyje ar Įkainiuose nustatytas palūkanas.

13.10.       Pakeistą Pagrindinį valiutos keitimo kursą Unija taiko nedelsdama ir be atskiro įspėjimo. Apie Unijos nustatomus Pagrindinio valiutos keitimo kurso pakeitimus Klientas gali sužinoti Unijos padaliniuose, išskyrus atvejus, kai Unija ir Klientas yra susitarę kitaip.

13.11.       Atliekant Mokėjimo operacijas Mokėjimo kortele, Mokėjimo operacijos sumos iš sąskaitos nurašomos eurais. Tuo atveju, jeigu skiriasi valiuta, kuria pateikiamas nurodymas atlikti Mokėjimo  nurodymą, ir valiuta, kuria nurašomos lėšos iš sąskaitos, tokių valiutų konvertavimas atliekamas Unijos nustatyta tvarka.

13.12.       Unija ne rečiau kaip kartą per metus už praėjusius metus nemokamai pateikia Vartotojui viso su sąskaita susijusio Komisinio atlyginimo ataskaitą. Nutraukus Bendrąją sutartį dėl sąskaitos, Komisinio atlyginimo ataskaita Vartotojui pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Bendrosios sutarties dėl sąskaitos nutraukimo dienos. Komisinio atlyginimo ataskaita sudaroma ir Vartotojui teikiama atskiru dokumentu, Unijos ir Kliento sutartu būdu. Unija Komisinio atlyginimo ataskaitą gali pateikti kartu su teikiama informacija apie įvykdytas Mokėjimo operacijas.

13.13.       Kai Unija siūlo sąskaitą kaip paslaugų rinkinio, apimančio kitą produktą arba paslaugą, kurie nėra susiję su sąskaita, dalį, Unija informuoja Klientą, ar yra galimybė  sąskaitą atidaryti atskirai ir, jeigu tokia galimybė yra, – pateikti atskirą informaciją apie išlaidas ir Komisinį mokestį, susijusius su kiekvienu iš kitų į tą paketą įtrauktų siūlomų produktų ir paslaugų, kuriuos galima įsigyti atskirai.

 

 1. Sąskaitos išraše teikiama informacija.

 

14.1.   Kliento (Mokėtojo) prašymu, Unija iki Kliento (Mokėtojo) pagal Bendrąją sutartį inicijuotos atskiros Mokėjimo operacijos pradžios Klientui (Mokėtojui) privalo suteikti jam informaciją apie ilgiausią tos Mokėjimo operacijos vykdymo laiką, mokėtiną Komisinį atlyginimą ir apie tai, kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma (nurodoma Įkainiuose).

14.2.   Su minėta informacija Klientas taip pat gali susipažinti Unijos padalinyje, o su sąlygomis – ir Kredito unijos tinklalapyje.

14.3.   Unija apie įvykdytas (nurašytas ar įskaitytas) Mokėjimo operacijas informaciją Klientui pateikia sąskaitos išraše.

14.4.   Sąskaitos išraše apie atskiras mokėjimo operacijas, jei Klientas perveda lėšas iš savo sąskaitos Unija pateikia šią informaciją:

14.4.1.  Mokėjimo operacijų sumą ta valiuta, kuria ji nurašyta iš sąskaitos;

14.4.2.  pagal kurią Klientas atpažįsta kiekvieną Mokėjimo operaciją (mokėjimo operacijos numerį ir pan.), ir su Gavėju susijusią informaciją;

14.4.3.      komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Mokėtojo) mokamas palūkanas;

14.4.4.      apie taikytą valiutos keitimo kursą ir Mokėjimo operacijos sumą po valiutos keitimo, jeigu vykdant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;

14.4.5.      nurašymo iš sąskaitos datą;

14.5.   Sąskaitos išraše apie atskiras mokėjimo operacijas, jei Klientas gauna lėšas į savo sąskaitą Unija pateikia šią informaciją:

14.5.1.  Mokėjimo operacijų sumą ta valiuta, kuria lėšos įskaitomos į sąskaitos;

14.5.2.  pagal kurią Klientas atpažįsta kiekvieną Mokėjimo operaciją (mokėjimo operacijos numerį ir pan.), mokėtoją ir kartu su operacija persiųstus mokėjimo nurodymo duomenis;

14.5.3.      komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Mokėtojo) mokamas palūkanas;

14.5.4.      apie taikytą valiutos keitimo kursą ir Mokėjimo operacijos sumą po valiutos keitimo, jeigu vykdant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;

14.5.5.      lėšų įskaitymo į sąskaitą datą;

14.5.   Su sąskaitos išrašu Klientas gali susipažinti interneto banke, unijos padalinyje ar kitu Unijos su Klientu sutartu būdu (pavyzdžiui, paštu).

14.6.   Sąskaitos išrašą interneto banke Klientas gali peržiūrėti nemokamai arba jį atsispausdinti bet kuriuo metu savo pasirinktu dažnumu. Unija gal nustatyti ilgiausią laikotarpį, per kurį atliktų mokėjimo operacijų informaciją Unija pateiks Klientui sąskaitos išraše, tačiau šis laikotarpis visada yra ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

14.7.   Klientas turi teisę, atvykę į Unijos padalinį, vieną kartą per mėnesį nemokamai gauti patvariojoje laikmenoje ar atspausdintą popierinį sąskaitos išrašą. Sąskaitos išraše pateikiame ne ilgesnio kaip prieš tai buvusio kalendorinio mėnesio arba 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi į Uniją dienos laikotarpio informaciją.

14.8.   Unija verslo klientui už išrašo pateikimą turi teisę taikyti Įkainiuose nustatytą mokestį.

14.9.   Klientas su informacija apie sąskaitoje atliktas mokėjimo operacijas privalo susipažinti ne rečiau kaip 1 (vienas) kartą per mėnesį, kad galėtų pastebėti neautorizuotas ar netinkamai atliktas mokėjimo operacijas ir laiku apie tai pranešti Unijai. Jeigu dėl nuo Unijai nepriklausančių priežasčių Klientas nesusipažino su savo mokėjimo sąskaitos išrašu ir laiku nepranešė Unijai apie neautorizuotas ir netinkamai atliktas operacijas, Unija už tai nėra atsakinga.

 

 1. Vienkartinės mokėjimo operacijos

 

15.1.   Jeigu Klientas nėra sudaręs Bendrosios sutarties su Unija ir neturi sąskaitos Unijoje, tačiau pageidauja atlikti vienkartinę mokėjimo operaciją (pavyzdžiui, įmokėti grynuosius pinigus į kito asmens sąskaitą), Klientas gali Unijos padalinyje sudaryti Vienkartinio mokėjimo sutartį.

15.2.   Vienkartinės mokėjimo sutarties ir mokėjimo operacijos atlikimo sąlygas Unija nurodo vienkartinio mokėjimo nurodymo formoje, kurią Klientui pateikia iki vienkartinės operacijos.

15.3.   Vienkartinės mokėjimo operacijos atliekamos tokiomis pat sąlygomis kaip ir mokėjimo operacijos pagal Bendrąją sutartį, jeigu Vienkartinio mokėjimo sutartyje nenustatyta kitaip.

15.4.   Unija gavusi kliento nurodymą atlikti vienkartinę mokėjimo operaciją, klientui pateikia:

15.4.1.  informaciją, pagal kurią Klientas gali atpažinti mokėjimo operaciją (mokėjimo operacijos numerį ir pan.) ir su gavėju susijusią informaciją

15.4.2.  mokėjimo nurodyme nurodytą sumą ir jos valiutą

15.4.3.  pritaikytų Unijos Komisinio atlyginimo sumą (jeigu taikomi keli unijos komisiniai atlyginimai už tą pačią operaciją, jų sumos nurodomos išskaidytos atskirai)

15.4.4.  pritaikytą valiutos keitimo kursą ir mokėjimo operacijos sumą pakeitus valiutą, jeigu, atliekant mokėjimo operaciją, valiuta buvo keičiama

15.4.5.  mokėjimo nurodymo gavimo datą

15.5.   Kliento pageidavimu visą aukščiau  išvardintą informaciją Unija gali pateikti raštu ar naudojant kitą patvariąją laikmeną.

 

 1. Apsaugos ir taisomosios priemonės.

 

16.1.   Unijos Klientui suteiktą Mokėjimo priemonę ir su ja susijusius personalizuotus saugumo duomenis Klientas privalo saugoti ir imtis visų reikiamų veiksmų, kad personalizuoti saugumo duomenys nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims.

16.2.   Klientas sužinojęs apie jo Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą (be Kliento sutikimo) jos naudojimą arba tai, kad Klientui suteikti personalizuoti saugumo požymiai tapo ar gali tapti žinomi tretiesiems asmenims, Klientas privalo tuojau pat apie tai pranešti Unijai kontaktiniais telefonais, nurodytais Unijos tinklalapyje .

16.3.   Tokį pranešimą 16.2. punkte Unijos internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais Klientas gali Unijai pateikti nemokamai kiekvieną dieną bet kuriuo paros metu.

 

 1. Mokėjimo priemonės ir (arba) sąskaitos blokavimas Kliento iniciatyva

 

17.1.      Klientas privalo kreiptis į Uniją dėl sąskaitos ir / arba Mokėjimo priemonės blokavimo, jeigu:

17.1.1.  prarado Mokėjimo priemonę arba su ja susiję personalizuoti saugumo duomenys tapo arba galėjo tapti žinomi tretiesiems asmenims;

17.1.2.  Kliento sąskaitoje esančios lėšos ir / arba Kliento Mokėjimo priemonė yra naudojama ar gali būti naudojama neteisėtai.

17.2.      Kliento iniciatyva sąskaita ir (ar) Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas raštu ar kitu Sutartyje ir (ar) paslaugų teikimo sąlygose numatytu būdu pateikia Unijai atitinkamą prašymą arba praneša Unijai, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, arba Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos ir (ar) Mokėjimo priemonė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu.

17.3.      Unija turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti sąskaitą ir (arba) Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu Unijai priimtinu būdu.

17.4.      Jeigu Unijai kyla pagrįstų abejonių, kad minėtą prašymą (pranešimą) pateikia ne Klientas, Unija turi teisę atsisakyti blokuoti sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę ir privalo nedelsiant susisiekti su Klientu telefonu. Tokiais atvejais Unija neatsako už nuostolius, galinčius atsirasti dėl minėto prašymo (pranešimo) neįvykdymo.

17.5.      Jeigu sąskaita ir (ar) Mokėjimo priemonė buvo blokuota Kliento iniciatyva, Unija gali atšaukti blokavimą tik gavusi Kliento prašymą raštu, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. Blokuotą Mokėjimo priemonę Unija turi teisę pakeisti nauja.

 

 1. Mokėjimo priemonės ir (arba) sąskaitos blokavimas Unijos iniciatyva.

 

18.1.      Unija turi teisę blokuoti sąskaitą (visiškai ar iš dalies sustabdyti mokėjimo operacijas joje) ir / arba mokėjimo priemonę (visiškai ar iš dalies uždrausti ja naudotis), jeigu:

18.1.1.  kyla grėsmė Kliento sąskaitoje esančių lėšų ar turimos Mokėjimo priemonės saugumui;

18.1.2.  kyla įtarimų, kad Kliento sąskaitoje esančios lėšos ir / arba turima Mokėjimo priemonė yra naudojama arba gali būti panaudota neteisėtai ar nesąžiningai;

18.1.3.  labai padidėja rizika, kad Klientas negalės tinkamai vykdyti savo finansinių  įsipareigojimų, jeigu naudojama Mokėjimo priemonė yra su kredito limitu;

18.1.4.  kyla įtarimų, kad Kliento sąskaitoje esančios lėšos gautos nusikalstamu būdu ir / arba turima Mokėjimo priemonė yra naudojama nusikalstamai veiklai vykdyti;

18.1.5.Klientas nesilaiko su Unija sudarytų paslaugų sutarčių ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais

18.1.6.  Klientas Unijos prašymu nepateikia savo atnaujintų savo ar savo įgaliotų asmenų, susijusių asmenų duomenų (privalomų pateikti pagal teisės aktus) ir / arba kitos informacijos

18.1.7.  jei Unija gauna pagrįstos informacijos apie Kliento mirtį .

18.2.      Unija neatsakinga už Kliento nuostolius, patirtus dėl mokėjimo priemonės ir / arba sąskaitos blokavimo, bei nemoka sąlygose, paslaugų teikimo sąlygose ir /ar sutartyje nustatytų netesybų, jei blokavimas buvo vykdomas, dėl 18.1. punkte nurodytų priežasčių.

18.3.      Apie mokėjimo sąskaitos ir / arba Mokėjimo priemonės blokavimą ir jo priežastis Unija  informuoja Klientą, jei įmanoma, iki sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimo arba iš karto blokavus sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę.

18.4.      Tais atvejais, jei informuoti Klientą draudžiama pagal teisės aktus, Unija klientui šios informacijos nepateikia.

18.5.      Unija sąskaitos ir / arba Mokėjimo priemonės blokavimą, jeigu blokuota buvo Unijos iniciatyva, atšaukia iš karto, kai tik nebelieka blokavimo priežasčių.

 

 1. Mokėjimo operacijos autorizavimas

 

19.1.   Mokėjimo operacija laikoma autorizuota (patvirtinta) tik tada, kai Klientas duoda sutikimą ją vykdyti. Šio sutikimo davimo forma ir tvarka nustatoma Sutartyje ir Mokėjimo sąlygose. Klientas gali autorizuoti Mokėjimo operaciją iki jos vykdymo arba ją įvykdžius, jeigu taip susitarė Klientas ir Unija

19.2. Jeigu 19.1. punkte nurodyto sutikimo nėra, laikoma, kad Mokėjimo operacija yra neautorizuota.

19.2.   Klientas bet kuriuo metu iki šių Sąlygų 9.5.-9.6. punktuose nustatyto laiko, po kurio negalima atšaukti Mokėjimo operacijos (neatšaukiamumo momento), gali panaikinti sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją. Sutikimas atlikti kelias Mokėjimo operacijas taip pat gali būti atšauktas, tokiu atveju visos būsimos Mokėjimo operacijos laikomos neautorizuotomis.

 

 1. Neautorizuotos Mokėjimo operacijos ir dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų kylantys nuostoliai

 

20.1.   Jei Klientas yra Vartotojas ir neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri buvo atlikta, ar teigia, kad Mokėjimo operacija buvo atlikta netinkamai, Unijai tenka pareiga įrodyti, kad Mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas (t.y., kad Unija tinkamai patikrino Mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotų saugumo požymių panaudojimą), ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jai neturėjo įtakos techniniai ar kitokie trikdžiai.

20.2.   Jei Klientas neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri yra įvykdyta, Unijos užregistruotas Mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo Mokėjimo operaciją, veikė nesąžiningai ar tyčia, ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių Sąlygų 16.1-16.2 punktuose nustatytų pareigų.

20.3.   Mokėtojui tenka dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 (penkiasdešimties) eurų, jei tie nuostoliai patirti dėl:

20.3.1.  prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo;

20.3.2.  neteisėto Mokėjimo priemonės pasisavinimo.

20.4.   20.3.1–20.3.2 punktuose nurodytomis aplinkybėmis Mokėtojui tenka dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 (penkiasdešimties) eurų, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

20.4.1. mokėjimo operacija įvykdyta panaudojus duomenų slaptumą užtikrinančią mokėjimo paslaugų vartotojo autentiškumo patvirtinimo procedūrą, kurią atliekant naudojami du arba daugiau į žinojimo, turėjimo ir būdingumo kategorijas, detalizuotas priežiūros institucijos teisės aktuose, skirstomi elementai, kai vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų elementų patikimumas;

20.4.2. mokėjimo paslaugų vartotojo autentiškumo patvirtinimo procedūrai naudojamas turėjimo kategorijai priskiriamas elementas yra apsaugotas nuo neteisėto kopijavimo ir nuo vagystės internetu, o jo generuojamą informaciją galima panaudoti tik vieną kartą.

20.5. Mokėtojui tenka visi (neapsiribojant 20.3 ir 20.4 punktuose nurodytomis sumomis) dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu Mokėtojas juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių Mokėjimų įstatymo 39 straipsnyje nustatytų pareigų.

20.6.   Po to, kai Mokėtojas pateikia Unijai 16.2 punkte nurodytą pranešimą, Mokėtojo nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytos Mokėjimo priemonės, tenka Kredito unijai, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai, ir šių Sąlygų 18 punkte numatytą atvejį, kai Kredito unija neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl Kliento prašymo (pranešimo) blokuoti Mokėjimo sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę neįvykdymo. Šio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nėra Vartotojas.

20.7.      Jeigu Unija nesudaro sąlygų Mokėtojui bet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą ar neteisėtai įgytą Mokėjimo priemonę, nuostoliai, atsiradę dėl Mokėjimo priemonės neautorizuoto naudojimo, tenka Unijai, išskyrus atvejus, kai Mokėtojas veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nėra Vartotojas.

 

 1. Mokėjimo sąskaitos tikrinimas ir informavimas apie neautorizuotas Mokėjimo operacijas

 

21.1.   Klientas privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas. Aplinkybė, kad Klientas nepageidavo, jog jam būtų siunčiamas Išrašas, neatleidžia Kliento nuo šios prievolės vykdymo.

21.2.      Klientas privalo raštu pranešti Kredito unijai apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas, o taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Išraše. Pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant (per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo apie šiame punkte paminėtas aplinkybes) ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Unija, Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar netinkamai įvykdė Mokėjimo operaciją.

21.3.      Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis privalo nedelsdamas raštu pranešti Unijai apie neautorizuotas Mokėjimo operacijas ar netinkamą lėšų nurašymą iš Mokėjimo sąskaitos, bet ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo lėšų nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos datos.

21.4.      Jeigu Klientas 21.2-21.3 punktuose nustatytu laiku nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis besąlygiškai patvirtino Mokėjimo sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas.

21.5.      Šių sąlygų 21.2-21.3 punktuose nustatyti terminai netaikomi, jei Unija nepateikė informacijos Klientui apie neautorizuotą ar netinkamai atliktą Mokėjimo operaciją ar nesudarė sąlygų su ja susipažinti šiose sąlygose, paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje nustatyta tvarka.

21.6.      Sąlygų 21.2.-21.3 punktuose nustatytais terminais gavusi atitinkamą Kliento pranešimą ir nustačiusi, kad Mokėjimo operacija nebuvo Kliento autorizuota, Unija nedelsdama Klientui sugrąžina neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir atkuria Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, išskyrus 20.3-20.7 punktuose nustatytus atvejus, kai atsakomybė už neautorizuotą Mokėjimo operaciją tenka Klientui.

 

 1. Unikalaus identifikatoriaus ir papildomos informacijos naudojimas Mokėjimo operacijoms inicijuoti

22.1. Jeigu Mokėjimo operacijai įvykdyti Mokėjimo nurodymą inicijuojantis asmuo nurodo Unikalų identifikatorių, toks Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu lėšų įskaitymui į sąskaitą ar nurašymui iš sąskaitos Unijai pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių.

22.2.      Unija neatsako už tai, kad Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas Mokėjimo operacijos (lėšų pervedimui į sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Valstybėje narėje ar Šveicarijoje) tinkamam įvykdymui (lėšų įskaitymui į Gavėjo sąskaitą) gali būti nustatęs kitokį Unikalų identifikatorių nei reikalaujama pagal IBAN standartą, ir (ar) jis bus pateiktas neteisingas, ir (ar) tokiame Mokėjimo nurodyme nebus pateiktas minėtas Unikalus identifikatorius.

22.3.   Jeigu Mokėjimo nurodymą inicijuojančio asmens nurodytas Unikalus identifikatorius yra klaidingas, Unija neatsako už Mokėjimo operacijos neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, tačiau, kai Mokėjimo operacija vykdoma Valstybės narės valiuta į Valstybę narę, privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad atsektų tokią Mokėjimo operaciją, ir privalo siekti atgauti tokios Mokėjimo operacijos lėšas. Unija turi teisę imti iš Kliento Įkainiuose nustatyto dydžio komisinį mokestį už lėšų grąžinimą.

22.4.   Jeigu Klientas nurodo ne tik Unikalų identifikatorių, bet ir pateikia papildomos informacijos, Unija atsako tik už Mokėjimo operacijų atlikimą pagal Kliento nurodytą Unikalų identifikatorių.

 

 1. Atsakomybė

 

23.1.   Jei Klientas (Mokėtojas) inicijavo Mokėjimo nurodymą, Unija atsako jam už tinkamą Mokėjimo operacijos atlikimą. Jei Unija gali įrodyti Klientui (Mokėtojui) ir tam tikrais atvejais – Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, kad Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo Mokėjimo operacijos sumą, Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas Gavėjui už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą.

23.2.      Jei Unijai, kaip Kliento (Mokėtojo) mokėjimo paslaugų teikėjai, kyla atsakomybė pagal 23.1 punktą, ji nedelsdama grąžina Klientui (Mokėtojui) neatliktos arba netinkamai atliktos Mokėjimo operacijos sumą arba atkuria sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta.

23.3.   Jei Unijai, kaip Kliento (Gavėjo) Mokėjimo paslaugų teikėjai, kyla atsakomybė pagal 23.1 punktą, ji nedelsdama įskaito Mokėjimo operacijos sumą į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą ir (arba) sudaro Klientui (Gavėjui) galimybę ja disponuoti.

23.4. Už pavėluotą Mokėjimo operacijos atlikimą ar nepagrįstą lėšų sąskaitoje apribojimą dėl Unijos kaltės, Klientui pareikalavus, Unija moka Klientui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pavėluotai atliktos ar nepagrįstai dėl Unijos kaltės apribotos Mokėjimo operacijos sumos.

23.5.   Unija neatsako už Kliento turėtas papildomas išlaidas ar patirtus netiesioginius nuostolius (negautas pajamas, pelną ar pan.), susijusius su neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija. Unija atsako tik už Kliento tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Unijos kaltės. Unija neatsako už Gavėjo ir Mokėtojo tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja. Klientas gali pateikti Kredito unijai tik pretenzijas dėl Unijos prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

23.6.   Unija atlygina Klientui Komisinį atlyginimą ir palūkanas, kurie tenka Klientui dėl Mokėjimo operacijos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo dėl Unijos kaltės.

23.7.   Sąlygų 23.1 – 23.3, 23.9, 23.11 –23.13 punktų nuostatos taikomos tuo atveju, kai Klientas yra Vartotojas ir Mokėjimo operacija atliekama Valstybės narės valiuta į Valstybę narę ar iš jos. Priešingu atveju, t.y. kai Klientas nėra Vartotojas ir (ar) atitinkama Mokėjimo operacija atliekama Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę ar iš jos arba Užsienio valstybės valiuta, Unija už netinkamą Mokėjimo operacijos atlikimą atsako tik tuo atveju, jei Mokėjimo operacija yra netinkamai įvykdyta dėl Unijos kaltės ir neatsako už trečiųjų asmenų padarytas klaidas.

23.8.      Unijos ar Kliento atsakomybė netaikoma esant neįprastoms ir nenumatytoms aplinkybėms, kurių asmuo, prašantis atsižvelgti į šias aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai tai nustato kiti Unijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

23.9.   Jeigu Klientui (Mokėtojui) inicijavus Mokėjimo nurodymą Mokėjimo operacija neatliekama ar atliekama netinkamai, Unija, kaip Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėja, visais atvejais Kliento (Mokėtojo) reikalavimu nedelsdama turi imtis priemonių atsekti Mokėjimo operaciją ir pranešti Klientui (Mokėtojui) paieškos rezultatus.

23.10.    Klientui (Gavėjui) ar per Klientą (Gavėją) inicijavus Mokėjimo nurodymą, Unija, kaip Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja, Mokėjimo nurodymą nedelsdama perduoda Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui. Unija, kaip Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėja, atsako Klientui (Gavėjui) už tinkamą Mokėjimo nurodymo perdavimą Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui.

23.11. Jei Mokėjimo operacija, už kurią Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja neatsako pagal 23.10 punktą, neatliekama, Klientui (Mokėtojui) atsako Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėja, kuri nedelsdama grąžina Klientui (Mokėtojui) neatliktos Mokėjimo operacijos sumą arba atkuria Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį.

23.12. Jeigu Klientui (Gavėjui) ar per Klientą (Gavėją) inicijavus Mokėjimo nurodymą Mokėjimo operacija neatliekama arba atliekama netinkamai, Unija, kaip Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja, visais atvejais Kliento (Gavėjo) reikalavimu nedelsdama turi imtis priemonių atsekti Mokėjimo operaciją ir pranešti Klientui (Gavėjui) paieškos rezultatus.

23.13. Unija atlygina Klientui Komisinį atlyginimą ir palūkanas, kurie tenka Klientui dėl mokėjimo operacijos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo dėl Kredito unijos kaltės.

23.14.    Unijos prašymu Klientas (Mokėtojas) privalo pateikti duomenis apie Sąlygų 24.1.1-24.1.2 punktuose nurodytas sąlygas.

 

 1. Gavėjo ar per Gavėją inicijuotų Mokėjimo operacijų sumų grąžinimas

 

24.1.   Klientas (Mokėtojas) iš Unijos turi teisę atgauti visą Gavėjo ar per Gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau atliktos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:

24.1.1.  autorizuojant Mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli Mokėjimo operacijos suma;

24.1.2.  Mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas (Mokėtojas), atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, Sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus susijusias su valiutos keitimu, kai, atliekant Mokėjimo operaciją, buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio Klientas (Mokėtojas) susitarė su Unija. Jeigu Klientas (Mokėtojas), pateikdamas sutikimą atlikti Gavėjo ar per Gavėją inicijuotas Mokėjimo operacijas, nurodo tokių Mokėjimo operacijų limitą (vienos Mokėjimo operacijos ar atliekamų per tam tikrą laikotarpį kelių Mokėjimo operacijų), yra laikoma, kad jis pagrįstai galėjo tikėtis būtent tokios maksimalios šių Mokėjimo operacijų sumos.

Jei Klientas nėra Vartotojas, šio punkto nuostatos netaikomos ir Klientas neturi teisės atgauti pirmiau minėtos mokėjimo operacijos sumos.

24.2.   Unija, gavusi Kliento (Mokėtojo) prašymą grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako ją grąžinti, o jei Klientas yra Vartotojas – ir tokio atsisakymo apskundimo tvarką.

24.3.   Jei prašymą pateikia Klientas, kuris nėra Vartotojas, Unija, gavusi Kliento prašymą grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, per 30 (trisdešimt) darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako ją grąžinti. Unija turi teisę grąžinti Mokėjimo operacijos sumą Mokėtojui netirdama aukščiau  numatytų sąlygų bei aplinkybių buvimo fakto ir vadovautis tik atitinkamu Mokėtojo prašymu. Jeigu Mokėjimo operacijos suma yra grąžinama Mokėtojui, su tokios Mokėjimo operacijos atlikimu susiję Unijai sumokėti Komisiniai atlyginimai nėra grąžinami.

24.5.   Jeigu Sąlygų 24.1 punkte nurodytu atveju Gavėjas yra Klientas, toks Klientas, gavęs Unijos prašymą, privalo nedelsdamas pateikti Unijai pastarosios nurodytus dokumentus ir informaciją, susijusius su Sąlygų 24.1 punkte numatytomis Mokėjimo operacijomis.

24.6.      Unijai aukščiau Sąlygų 24.1-24.2 punktuose nustatytais atvejais ir tvarka grąžinus Mokėtojui Mokėjimo operacijos sumą, tokios Mokėjimo operacijos sumos Gavėjas (Klientas) privalo į jo (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą pervestą minėtos Mokėjimo operacijos sumą nedelsiant grąžinti Unijai, ir sutinka, kad Unija šių sąlygų 13.6 ir 13.8 punktuose nustatyta tvarka nurašytų tokios Mokėjimo operacijos lėšas iš Unijoje esančių jo (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitų.

 

 1. Kitų lėšų grąžinimas

 

25.1.   Klientas, pastebėjęs, kad į jo sąskaitą buvo pervestos jam nepriklausančios lėšos, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Unijai. Tokiais atvejais, Klientas, kaip be pagrindo gavęs Mokėjimo operacijos lėšas, neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai pervestomis lėšomis ir privalo tokias lėšas nedelsdamas pervesti į Unijos nurodytą sąskaitą.

25.2.   Unija turi teisę dėl savo kaltės klaidingai į sąskaitą įskaitytas lėšų sumas be Kliento, kaip be pagrindo gavusio Mokėjimo operacijos lėšas, atskiro sutikimo nurašyti jas iš sąskaitos ir pervesti teisėtam jų gavėjui. Jei Kliento sąskaitoje nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Klientas be išlygų įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Unijos pareikalavimo dienos grąžinti klaidingai įskaitytas lėšas Unijai.

25.3.      Klientas (Mokėtojas) taip pat neturi teisės atgauti sąlygų 24.1 punkte paminėtos Mokėjimo operacijos sumos, jei tokia Mokėjimo operacija vykdoma eurais  į Užsienio valstybę arba Užsienio valstybės valiuta.

25.4.      Vykdant Mokėjimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaičiuoti į sąskaitą įnešamus grynuosius pinigus prieš juos įmokėdamas, o paimdamas iš sąskaitos grynuosius pinigus – pats perskaičiuoti vos tik juos gavęs, ir nedelsdamas pateikti Unijai bet kokias pastabas arba pretenzijas, susijusias su grynųjų pinigų kiekiu ir banknotų kokybe.

 

————————————

 

BENDRŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PRIEDAS Nr.2

MOKĖJIMO KORTELIŲ IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 1. ĮVADAS
  • Mokėjimo kortelių išdavimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Mokėjimo kortelių taisyklės) parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimo paslaugų teikimą ir atsiskaitymą mokėjimo kortelėmis, bei į „Mastercard International“ asociacijų taisykles.
  • Mokėjimo kortelių taisyklės yra sudėtinė Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių dalis, todėl turi būti skaitomos ir aiškinamos kartu, atsižvelgiant į kontekstą. Mokėjimo kortelių taisyklės reglamentuoja mokėjimo kortelių išdavimo, naudojimo ir atsiskaitymo už paslaugas su mokėjmo kortelėmis tvarką.
  • Kliento Mokėjimo kortelės sąskaita tvarkoma ir mokėjimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Mokėjimo paslaugų teikimo ir sąskaitos tvarkymo sąlygomis (Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių 1 priedas).

 

 1. SĄVOKOS

 

 • Kortelė – mokėjimo kortelė, kuri yra priemonė tvarkyti Unijoje atidarytoje mokėjimo kortelės sąskaitoje esančias Kliento lėšas;
 • Kortelės sutartis – su Klientu sudaroma sutartis, kurioje yra apibrėžti mokėjimo kortelės kaip mokėjimo priemonės naudojimo reikalavimai;

2.3.     Kortelės turėtojas/Klientas – fizinis asmuo, kurio duomenys yra įspausti kortelėje ir kuriam suteikta teisė naudojantis kortele iš sąskaitos atlikti mokėjimo operacijas, pasiimti grynųjų pinigų Unijos padaliniuose, iš bankomatų ar kitų vietų, atsiskaityti už prekes ar paslaugas prekybos ir paslaugų įmonėse. Kortelės turėtojas/ Klientas paprastai yra tas pats asmuo

2.4.     Kortelės sutartis – tai mokėjimo kortelės sutartis, kurioje yra apibrėžti kortelės naudojimo ypatumai;

2.5.  Įkainiai – paslaugų ir operacijų kainynas, kuriame yra pateikiami Unijos taikomi mokesčiai bei kita svarbi informacija. Įkainiai skelbiami Unijos tinklapyje, su jais galima susipažinti Unijos padaliniuose.

2.6.     Operacijos duomenų tvarkymo diena – tai yra diena, kurią „MasterCard“ asociacijos mokėjimo operacijos atsiskaitymo valiutą keičia į mokėjimo sąskaitos valiutą. Ši diena gali nesutapti su mokėjimo operacijos atlikimo diena;

2.7.     Bekontaktis atsiskaitymas kortele – mokėjimo kortele atliekamos operacijos autorizavimas(patvirtinimas) pridedant kortelę prie kortelių skaitytuvo;

2.8.     Kitos Mokėjimo kortelių taisyklių tekste vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrosiose taisyklėse.

 

 1. KORTELĖS IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

 • Mokėjimo kortelę Unija išduoda Klientui pateikus prašymą ir sudarius mokėjimo kortelės sutartį.
 • Naują kortelę Klientas gali atsiimti Unijos padalinyje, Klientui pageidaujant mokėjimo kortelę gali pristatyti į Kliento pasirinktą vietą ar išsiųsta Kliento nurodytu adresu. Apie mokėjimo kortelės pristatymą Klientas informuojamas SMS žinute arba kitu iš anksto sutartu būdu.
 • Unija mokėjimo kortelės PIN kodą kortelės turėtojui/klientui siunčia SMS žinute.
 • Klientas gavęs mokėjimo kortelę, privalo pasirašyti mokėjimo kortelės kitoje pusėje esančioje tuščioje juostelėje, skirtoje parašui.
 • Kortelė yra Jungtinės centrinės kredito unijos nuosavybė, kuria gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardas ir pavardė įrašyti kortelėje ir kurio asmens parašas yra šioje kortelėje;
 • Už atliktas mokėjimo operacijas ir / ar su jomis susijusias paslaugas kortele Klientas moka Unijai pastarosios nustatyto dydžio komisinį atlyginimą;
 • Unija lėšas į Kliento kortelės sąskaitą įskaito ta valiuta, kuria tvarkoma kortelės sąskaita. Jei mokėjimo valiuta nesutampa su valiuta, kuria tvarkoma kortelės sąskaita, Unija, prieš įskaitydama lėšas į kortelės sąskaitą, pakeičia mokėjimo valiutą taikydama pagrindinį valiutos keitimo kursą. Bankomatuose Klientas gali matyti tik tos valiutos, kuria tvarkoma sąskaita, likutį;
 • Klientas už kortelės išdavimą ir naudojimą, operacijų atlikimą ir kitas Unijos teikiamas paslaugas privalo mokėti Kainyne nustatytus mokesčius paslaugos suteikimo metu.
 • Visus Įkainiuose nustatytus mokėtinus mokesčius, Unija nurašo iš kortelės sąskaitos paslaugos suteikimo dieną. Tuo atveju, jei šioje kortelės sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, Unija mokėtinus mokesčius gali nurašyti nuo kitų Kliento sąskaitų, esančių Unijoje.
 • Mokėjimo kortelės blokavimas nenutraukia mokesčių už teikiamas Unijos paslaugas skaičiavimo ir nepanaikina Kliento pareigos mokėti tokius mokesčius.
 • Klientui gali būti papildomai taikomi interneto prekybos ir paslaugų įmonių, interneto ryšio ir įrangos savininkų nustatyti mokesčiai už kuriuos Unija neprisiima atsakomybės.
 • Unijos platinamos kortelės gali būti naudojamos:
  • atsiskaitant už prekes ir / ar paslaugas Lietuvoje arba užsienyje „MasterCard“ ženklu pažymėtose aptarnavimo vietose;
  • atsiskaitant už prekes ir / ar paslaugas internetu Unijos leidžiamomis ar „MasterCard“ ženklu pažymėta kortele;
  • gryniesiems pinigams paimti Lietuvoje ar užsienyje „ „MasterCard“ ženklu pažymėtuose bankomatuose;
  • Unija, išduodama kortelę suteikia tik Klientui žinomą PIN kodą. Kliento prašymu už nustatytą mokestį Unija gali suteikti naują PIN kodą kartu išduodama ir naują kortelę.
 • Klientas, atsiskaitydamas kortele ar pasiimdamas grynųjų pinigų, atliktų operacijų teisingumą patvirtina savo parašu, PIN kodu ar priglaudžiant bekontaktę mokėjimo kortelę prie skaitytuvo (atsiskaitant iki 25 eurų sumai ).;
 • kortelės operacija yra laikoma autorizuota, jei Kortelės turėtojas: patvirtina operaciją įvesdamas kortelės PIN kodą, pasirašo prekybos / paslaugų teikimo vietose išduotame operacijos čekyje (operaciją kortele liudijančiame dokumente), pateikia kortelės ir /ar savo duomenis prekybininkui / paslaugos teikėjui, atitinkančiam „MasterCard“ asociacijų reikalavimus (viešbučiams, nuomos įmonėms, interneto svetainėms ir kt. įstaigoms, kurios gali aptarnauti Kortelės turėtojus, nereikalaudamos pačios kortelės), ir patvirtina operaciją įvesdamas mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu gautą vienkartinį saugos kodą, jeigu prekybininkas /paslaugų teikėjas dalyvauja programoje ,,MasterCard SecureCode“. Bekontakčio atsiskaitymo metu kortelės operacija autorizuojama priliečiant kortelę prie bekontakčio atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis terminalo ir atliekant kitus terminale nurodytus veiksmus.

3.16.   Unijos Klientui išduodama nauja kortelė yra neaktyvinta, t.y. Klientas Unijos pagaminta kortele negali pasiimti grynųjų pinigų iš bankomatų ar atsiskaityti prekybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant atsiskaitymus kortele internetu) tol, kol nepareiškia pageidavimo aktyvinti kortelę ir atsiskaityti / atlikti rezervavimo operacijas kortele internetu. Kortele galima naudotis bet kuriuo paros metu iki jos galiojimo pabaigos, t.y. iki kortelėje nurodytų metų ir nurodyto mėnesio paskutinės dienos 24 valandos.

3.17.   Aktyvavus kortelę bekontakčio atsiskaitymo funkcija bus įjungta automatiškai.

3.18.   Klientas bet kuriuo paros metu gali sužinoti sąskaitos likutį naudodamasis Lietuvos ir užsienio bankų (jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę) bankomatais, interneto banku.

 

 1. KORTELIŲ OPERACIJOS

 

 • Kortelės turėtojas/Klientas privalo:
  • pateikti kortelę prekybos ir paslaugų įmonės darbuotojui arba įvesti PIN kodą ar priliesti kortelę prie kortelių skaitytuvo (kai atsiskaitymo suma iki 25 eurų), kuriame įdiegta bekontakčio atsiskaitymo funkcija. Atlikus kelis bekontakčius atsiskaitymus iš eilės, bus paprašyta įvesti PIN kodą, kad būtų patikrinta kortelės turėtojo tapatybė;
  • esant galimybei, reikalauti, kad kortelės informacija būtų nuskaitoma Kortelės turėtojo akivaizdoje;
  • pateikti asmens dokumentą, jei, atsiskaitant prekybos ir paslaugų įmonėse ar pasiimant grynųjų pinigų Unijos padaliniuose, to reikalauja prekybos ir paslaugų įmonės ar Unijos darbuotojas;
  • prieš patvirtindamas kortele operaciją, atidžiai patikrinti operacijos informaciją . Parašas, įvestas PIN kodas arba aktyvintos bekontaktės kortelės prilietimas prie kortelių skaitytuvo, patvirtina Kortelės turėtojo įsipareigojimą sumokėti už prekes ir paslaugas. Kortelės turėtojas gautą operaciją kortele liudijantį dokumentą turi saugoti tol, kol iš Unijos Klientas gaus ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) ataskaitą (toliau – ataskaita). Jeigu ataskaitoje nėra įrašo apie atliktą operaciją, Klientas gautą operaciją kortele liudijantį dokumentą turi saugoti tol, kol iš Unijos gaus kito mėnesio ataskaitą, kurioje bus nurodyta ši operacija;
  • operaciją kortele liudijančiame dokumente pasirašyti tokiu pat parašu, kokiu yra pasirašęs Kortelės sutartyje, kortelėje ir prašyme išduoti mokėjimo kortelę. Kliento pasirašymas Kortelės sutartyje, kortelėje, prašyme išduoti mokėjimo kortelę ir operaciją kortele liudijančiame dokumente skirtingais parašais laikomas dideliu neatsargumu ir kortelės naudojimo sąlygų pažeidimu (jei Kortelės turėtojas įstatymų nustatyta tvarka keičia vardą ir / ar pavardę, Unijai pateikia įstatymų nustatytus dokumentus ir užpildo Unijos nustatytos formos prašymą);
  • imdamas grynųjų pinigų iš bankomatų, įdėti kortelę į bankomatą nurodytoje vietoje nurodyta kryptimi ir laikytis bankomato ekrane nurodytų instrukcijų;
  • laikyti, kad sandoris, už kurį kortele atsiskaityta iš sąskaitos, įvyko, jei Kortelės turėtojas pasirašė operaciją kortele liudijančiame dokumente arba nurodė kortelės numerį, užsakydamas prekes ar paslaugas ar internetu (nepateikdamas pačios kortelės) ir įvedė mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu gautą vienkartinį saugos kodą, jeigu prekybininkas / paslaugų teikėjas dalyvauja MasterCard Secure- Code“ arba naudojosi PIN kodu imdamas grynųjų pinigų iš bankomatų ar atsiskaitydamas kortele aptarnavimo vietose, kuriose yra įrengtas kortelių skaitytuvas;
  • laikyti, kad Kortelės turėtojas (Klientas), paslaugos teikėjui pateikęs kortelės duomenis internetu bei įvedęs mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu gautą vienkartinį saugos kodą, jeigu prekybininkas / paslaugų teikėjas dalyvauja programose ,,MasterCard SecureCode“, patvirtino įsipareigojimą sumokėti už prekes ar paslaugas iš sąskaitos pagal operaciją kortele liudijantį dokumentą.;
  • atsiskaitydamas kortele internetu, elektroninės parduotuvės reikalavimu nurodyti kortelės CVC kodą, kurį Klientas gali sužinoti taip:
   • Kreda Mastercard kortelėse, nurodytas CVC kodas yra kortelės parašo juostelėje įspausti paskutiniai trys skaitmenys;
  • atsiskaitydamas kortele elektroninėse parduotuvėse, pažymėtose ,,MasterCard Secure- Code“ ženklu, įvesti mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu gautą vienkartinį saugos kodą;
  • užtikrinti, kad, vykstant sandoriui, už kurį kortele atsiskaitoma iš sąskaitos, būtų pakankamas pinigų likutis (įskaitant suteiktą kredito limitą) sąskaitoje operacijai atlikti;
  • užtikrinti, kad Unijai yra pateiktas teisingas Kortelės turėtojo mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriais Unija (arba jo nurodymu tretysis asmuo) galėtų siųsti vienkartinius saugos kodus, kuriais tvirtinamos internetu atliekamos operacijos. Kortelės turėtojas supranta, kad nepateikus Unijai teisingo mobiliojo telefono numerio ir / ar elektroninio pašto atsiskaityti elektroninėse parduotuvėse, pažymėtose ,,MasterCard SecureCode“ ženklu, negalima;
  • Unija privalo:
   • aktyvinti kortelę Kliento pageidavimu vienu iš 3 skyriaus 3.16 punkte nustatytų būdų;
   • įvykus sandoriui, už kurį atsiskaityta kortele iš sąskaitos, pagal „MasterCard International“ asociacijų taisykles rezervuoti lėšų sumą sąskaitoje. „MasterCard International“ asociacijų nustatytais atvejais kortele galima atsiskaityti ar pasiimti grynųjų pinigų netikrinant kortelės turėtojo mokumo, t.y. netikrinant lėšų likučio sąskaitoje. Šiais atvejais lėšų suma sąskaitoje nėra rezervuojama;
   • atšaukti pinigų rezervavimą sąskaitoje negavus pranešimų apie atsiskaitymus kortele (-ėmis) per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo lėšų rezervavimo datos; nurašyti lėšas iš sąskaitos, gavus pranešimus iš prekybininko arba paslaugų teikėjo apie atsiskaitymus kortele (-ėmis);
   • kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Klientui parengti praėjusio ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) ataskaitą ir Kliento nurodytu būdu pateikti ją Klientui, jei jis per ataskaitinį laikotarpį atliko nors vieną operaciją;
   • informaciją apie sąskaitą teikti tik Klientui ar kitiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka arba Kliento sutikimu.

 

 1. ATSISKAITYMAI SU MOKĖJIMO KORTELE

 

 • Jeigu mokėjimo kortelės turėtojas ir davė sutikimą atsiskaityti mokėjimo kortele, pirmiausia lėšas Unija rezervuoja mokėjimo kortelės sąskaitoje. Jei pagal kainyną už operaciją Unija taiko mokesčius, tai į rezervuojamų lėšų sumą mokesčio sumos neįskaito;
 • Jei Klientas sutikimą inicijuoti mokėjimo operaciją duoda lėšų gavėjui pagal Kliento ir lėšų gavėjo sudarytą sutartį (pavyzdžiui, automobilių nuomos, viešbučių įmonės ir kt.), lėšas Unija gali nurašyti vėliau, negu buvo duotas sutikimas;
 • Tam tikrais atvejais atsiskaitant mokėjimo kortele lėšos gali būti nerezervuojamos. Tada atsiskaitymo sumą Unija nurašo iš mokėjimo kortelės sąskaitos, kai gauna iš lėšų gavėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą mokėjimo kortele;
 • Unija atšaukia lėšų mokėjimo kortelės sąskaitoje rezervavimą, jei iš lėšų gavėjo negauna patvirtinimo apie atsiskaitymą mokėjimo kortele per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo lėšų rezervavimo datos

 

 1. AUTOMATINIO VALIUTOS KEITIMO TVARKA ATSISKAITANT KORTELE

 

 • Klientui atsiskaitant mokėjimo kortele ne ta valiuta, kuria tvarkoma kortelės sąskaita, kortelės sąskaitos valiuta automatiškai keičiama į atsiskaitymo valiutą (užsienio valiuta) „MasterCard International“ nustatytu valiutos keitimo kursu.
 • Unija lėšas iš Kliento sąskaitos nurašo gavus patvirtinimą iš mokėjimo kortele atliktos operacijos vietos. Lėšų nurašymo iš sąskaitos diena gali nesutapti su mokėjimo operacijos atlikimo diena ir / ar operacijos duomenų tvarkymo diena.

 

 1. KREDITO LIMITAS

 

 • Klientas (fizinis asmuo) gali naudotis jam Unijos suteiktu kredito limitu mokėjimo kortelės galiojimo laikotarpiu ir privalo jį grąžinti Kredito limito sutartyje nustatytomis sąlygomis.
 • Unija skaičiuoja Kredito limito sutartyje nustatytas palūkanas už nepadengtą panaudotą kredito limitą ir palūkanas už viršytą kredito limitą laikydama, kad metai turi 365 dienas, o mėnuo – konkretų mėnesio kalendorinį dienų skaičių. Palūkanos už nepadengtą panaudotą kredito limitą pradedamos skaičiuoti nuo viso ar dalies kredito limito panaudojimo dienos ir skaičiuojamos iki tol, kol grąžinamas visas kredito limitas. Palūkanos už viršytą kredito limitą pradedamos skaičiuoti nuo pirmos dienos, kai buvo viršytas Mokėjimo kortelės sąskaitos kreditavimo sutartyje nustatytas kredito limitas, ir skaičiuojamos iki tol, kol Klientas grąžina Unijai kredito limitą viršijančią pinigų sumą;
 • Unija turi teisę sumažinti ar panaikinti suteiktą kredito limitą (nors kredito limitas yra dengiamas laiku), jei:
  • Klientas pažeidžia kitas su Unija sudarytas sutartis;
  • Klientas nesinaudojo suteiktu kredito limitu pusę metų ar ilgiau.

 

 1. KORTELĖS PASKELBIMAS NEGALIOJANČIA

 

 • Kortelės turėtojas/Klientas:
  • privalo praradęs kortelę (-es) arba manydamas, kad PIN kodą (-us) sužinojo tretieji asmenys ar sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos, tuojau pat apie tai pranešti Unijai, prašyti kortelę paskelbti negaliojančia, nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos, ataskaitos gavimo adresus. Po žodinio pranešimo Unijai kortele naudotis draudžiama. Klientas, radęs kortelę po žodinio pranešimo Unijai, privalo ją grąžinti. Jei Klientas mano, kad kortelė buvo pavogta ir / arba sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos, privalo apie tai pranešti policijai;
  • Unija turi teisę reikalauti, kad Kliento telefonu pateiktas prašymas blokuoti kortelę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu Unijai priimtinu būdu. Jeigu kortelė buvo blokuota Kliento iniciatyva, Unija gali atšaukti blokavimą tik gavusi Kliento prašymą raštu, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Blokuotą kortelę Unija turi teisę pakeisti nauja;
 • jei Klientas po to kai prarado kortelę arba nustatęs, jog kortelės sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos, apie tai nedelsiant nepranešė Unijai ir policijai, laikoma, kad Klientas veikia nesąžiningai arba tyčia.
 • Unija privalo:
  • remdamasis Kliento raštišku ar žodiniu pranešimu apie prarastą kortelę ir prašymu paskelbti kortelę negaliojančia, už Įkainiuose nustatytą mokestį prarastą kortelę paskelbti negaliojančia.
  • Kliento prašymu, pateiktu rašytiniu ar kitokiu jam prilygintu ir su Unija suderintu būdu, vietoj prarastos kortelės išduoti naują kortelę ir nurodyti joje prarastos kortelės galiojimo laiką.

 

 1. KORTELĖS BLOKAVIMAS

 

 • Unija turi teisę:
  • vienašališkai blokuoti sąskaitą (visiškai ar iš dalies sustabdyti mokėjimo operacijas sąskaitoje) ir / arba kortelę (t. y. visiškai ar iš dalies uždrausti ja naudotis), nutraukti sutartį, uždaryti sąskaitą, skolą nusirašyti iš kitų Kliento sąskaitų, esančių Unijoje, o reikiamą sumą pakeisti pagal Unijos nustatytą tos dienos valiutos pirkimo kursą, jei:
   • Klientas nepadengia sąskaitos skolos, atsiradusios per praėjusį ataskaitinį laikotarpį (mėnesį), per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo to ataskaitinio laikotarpio ataskaitos parengimo dienos, jei Unijos nustatyta tvarka nesuteiktas kredito limitas arba jei Unijos suteiktą kredito limitą Klientas viršijo;
   • Klientas Kortelės sutartyje nustatytomis sąlygomis nepadengia panaudoto kredito limito ar jo dalies, jei Unijos nustatyta tvarka Klientui yra suteiktas kredito limitas;
   • Klientas nesilaiko esminių Kortelės sutarties sąlygų, nustatytų Bendrųjų taisyklėse.
   • yra kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų atvejų;
  • neatblokuoti sąskaitos ir / ar kortelės ir nutraukti sutartį, jei sąskaita buvo blokuota dėl laiku nepadengto panaudoto kredito limito, o Klientas, padengęs skolą sąskaitoje, vėl pageidauja naudotis kortele toliau;
  • Kortelės turėtojui atsiskaitant elektroninėse parduotuvėse, pažymėtose ,,MasterCard Secure-

Code“ ženklu, penkis kartus iš eilės neteisingai įvedus vienkartinį saugos kodą, atsiųstą Klientui jo pateiktu mobiliojo telefono numeriu ar elektroninio pašto adresu, Unija turi teisę blokuoti atitinkama kortele atliekamas pirkimo operacijas elektroninėse parduotuvėse, pažymėtose arba ,,MasterCard SecureCode“ ženklu.

 

 1. KORTELĖS SAUGAUS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

 • Klientas privalo:
  • gavęs kortelę, joje pasirašyti;
  • nelankstyti kortelės, saugoti kortelę nuo vandens, aukštos temperatūros, elektromagnetinio lauko poveikio ar kitokių mechaninių pažeidimų;
  • neduoti savo kortelės, nesakyti PIN kodo tretiesiems asmenims ar kitaip neleisti ir nesudaryti sąlygų jiems naudotis kortele ar sužinoti PIN kodo;
  • nesiųsti kortelės (-ių) paštu nei Lietuvoje, nei užsienyje ir, pasinaudojęs bankomatais, nepalikti jos (jų) bankomatuose;
  • kortelę laikyti vertingu dokumentu ir saugoti kaip pinigus, čekius ar kitus vertingus dokumentus;
  • saugoti mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu gautą vienkartinį saugos kodą, kuriuo tvirtinamos kortele atliekamos operacijos elektroninėje parduotuvėje, pažymėtoje ,,MasterCard SecureCode“ ženklu.
 • Unija rekomenduoja įsiminti Unijos suteiktą PIN kodą, jo neužrašyti kortelėje, užrašų knygutėje, lapelyje ar kitur, neįvesti į mobilųjį telefoną. PIN kodas yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir už visas operacijas, atliktas naudojantis PIN kodu, atsako Klientas. Unija nežino Klientui suteikto PIN kodo.
 • Unija rekomenduoja Kortelės turėtojui (Klientui), prieš pradedant naudotis kortele, susipažinti su Unijos teikiamomis rekomendacijomis, kaip saugiai naudotis Unijos išduotomis mokėjimo kortelėmis. Ši informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama lt.
 • Unija nustato standartinius paros operacijų mokėjimo kortele limitus (grynųjų pinigų paėmimo iš bankomatų sumos ir operacijų limitai, atsiskaitymo sumos ir operacijų mokėjimo kortele limitai). Atsiskaitymo operacijų mokėjimo kortele per parą limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei paslaugų teikimo vietose, imant grynųjų pinigų iš bankomatų, kitų bankų kasų, Lietuvos pašto skyriuose, pinigus išmokančiose parduotuvėse,). Jei Klientas viršija Unijos nustatytus limitus, Unija nevykdo Kliento pateikiamų nurodymų. Su Unija nustatytais standartiniais paros operacijų limitais Klientas gali susipažinti Įkainiuose. Jei Klientas pageidauja pakeisti paros operacijų limitus, jis turi pateikti Unijai raštišką prašymą. Unija turi teisę atsisakyti padidinti operacijų limitus, jei toks limitų padidinimas, Unija nuomone, sukeltų per didelę riziką Unija ir / ar Klientui. Unija turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti standartinius paros operacijų limitus (pvz., jei to reikalauja organizacijos „Mastercard“, jei tai yra privaloma dėl pasikeitusių teisės aktų norint užtikrinti atsiskaitymų kortelėmis saugumą ar pan.), apie tai informavusi Klientą šiose Taisyklėse nustatyta Taisyklių ir / ar jų priedų keitimo tvarka.

 

 1. KITOS SĄLYGOS

 

 • Unija turi teisę:
  • be atskiro Kliento sutikimo perleisti pagal Kortelės sutartį atsiradusias savo kaip Kreditoriaus reikalavimo teises kitiems asmenims;
  • Kortelės turėtojo /Kliento prašyme nurodytą (-as) ir Unijos pagamintą naują / atnaujintą mokėjimo kortelę (-es) su PIN voku saugoti Unijoje ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo kortelės pagaminimo laiko. Praėjus nustatytam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui ir Kortelės turėtojui /Klientui neatsiėmus Unijos pagamintos naujos / atnaujintos kortelės ar jos neaktyvinus, Unija turi teisę nutraukti mokėjimo kortelės sutartį ir sunaikinti kortelę. Klientui neatsiėmus ar neaktyvinus atsiimtos kredito kortelės, Unija turi teisę praėjus nustatytam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui uždaryti kredito kortelės sąskaitą, sunaikinti kortelę ir PIN voką. Tokiu atveju, jei kredito kortelės sąskaitoje yra Kliento lėšų ir Klientas nėra davęs nurodymo pervesti lėšas į kitą sąskaitą, lėšų likutį Unija perveda į Unijos vidinę sąskaitą ir kortelę bei sąskaitą uždaro. Lėšų likutis Klientui išmokamas pagal Kliento raštišką Unijai pateiktą prašymą. Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje yra skola, Unija turi teisę vienašališkai blokuoti sąskaitą ir mokėjimo kortelę bei Klientui padengus skolą šią sąskaitą uždaryti.
  • uždaryti kortelės sąskaitą ir / ar nutraukti kortelės galiojimą, jei Klientui atsiėmus pagamintą naują ar atnaujintą kortelę Klientas neatlieka operacijų daugiau kaip 1 (vienus) metus. Tokiu atveju, jei sąskaitoje yra Kliento lėšų ir Klientas nėra davęs nurodymo pervesti lėšas į kitą sąskaitą, lėšų likutį Unija turi teisę pervesti į kitą kliento sąskaitą Unijoje arba Unijai priklausiančią vidinę sąskaitą ir sąskaitą uždaro. Lėšų likutis Klientui išmokamas pagal Kliento raštišką Unijai pateiktą prašymą;
  • neatnaujinti Klientui kortelės, jei Klientas atsiėmė pagamintą kortelę, kuri yra aktyvi, bet per paskutinius 1 (vienus) metus iki kortelės galiojimo pabaigos sąskaitoje nebuvo atlikta jokių operacijų;

11.2.   Klientas privalo:

11.2.1.  rašytiniu ar kitu jam prilygintu ir su Unija suderintu būdu pranešti Unijai apie adreso, kuriuo siunčiama ataskaita, kiti pranešimai, pakeitimą. Klientas patvirtina savo sutikimą, kad Unija siųstų ataskaitą ankstesniu Kliento adresu, jei Kliento pranešimas apie adreso pakeitimą Unijoje buvo gautas vėliau negu praėjusio mėnesio 1–10 dienomis. Jei Klientas negauna arba atsisako gauti ataskaitą, vis tiek privalo vykdyti įsipareigojimus pagal Kortelės sutartį. Klientas, negavęs ataskaitos, turi pasidomėti, unijoje kodėl negavo ataskaitos, jeigu ją turėjo gauti.

11.2.2.  padengti išlaidas, atsiradusias pasinaudojus iki Mokėjimo kortelių taisyklių

11.2.3.  punkte nurodyto pranešimo Unijai, ir visas išlaidas, atsiradusias naudojant PIN kodą;

11.2.4 atsakyti už visas skolas, atsiradusias sąskaitoje, ir jas tuojau pat padengti, jei Unija nėra suteikusi kredito limito, jo nebesuteikė arba jei Klientas viršijo Unijos suteiktą kredito limitą;

11.2.5.  raštu pranešti Unijai apie atsisakymą naudotis kortele (-ėmis) prieš 1 (vieną) mėnesį iki kortelės galiojimo pabaigos, kad Unija neatnaujintų kortelės ir nenurašytų iš sąskaitos Kainyne nustatyto mokesčio;

11.2.6    grąžinti kortelę (-es) Unijai, jei pasibaigia jos (jų) galiojimo laikas arba viena iš šalių pareiškia ketinimą nutraukti Sąskaitos ir mokėjimo kortelės ar Kredito limito sutartį;

11.2.7 užtikrinti, kad Kortelės turėtojas laikytųsi Mokėjimo kortelių taisyklių;

11.3.   kortelę (-es) praradus arba tuo atveju, jei Klientas žino, kad PIN kodą (-us) sužinojo tretieji asmenys ar sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos, Klientas nesilaiko nors vieno Kortelės sutarties ir/arba Mokėjimo kortelių išdavimo taisyklių punkto (nepraneša policijai, Unijai ir pan.), laikoma, kad Klientas kortelę (-es) prarado ar tretieji asmenys sužinojo PIN kodą (-us), ar sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos dėl Kliento nesąžiningumo ar tyčios;

11.4.   Unija neatsako:

11.4.1.  jei trečioji šalis atsisako priimti kortelę, išmokėti grynuosius pinigus ar dėl trečiosios šalies veiksmų Unija negalėjo patvirtinti sandorio, už kurį atsiskaitoma naudojantis kortele;

11.4.2.  jei trečioji šalis Klientui suteikia nekokybiškas paslaugas ar parduoda prekes, už kurias Klientas atsiskaito kortele (-ėmis);

11.4.3.  už netiesioginius nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis kortele, išskyrus tuos atvejus, kai nuostoliai ar žala atsirado dėl Unijos tyčios ar didelio neatsargumo

11.4.4.  už trečiųjų asmenų Klientui taikomų lojalumo ar nuolaidų programų įgyvendinimą ar sąlygas;

11.5.   Mokėjimo kortelių taisyklių 11.4.1.-.11.4.4. punktuose nustatytais atvejais už prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą tiesiogiai atsakingi tretieji asmenys.

 

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

 

 • Klientas turi teisę: ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo iš sąskaitos ataskaitos parengimo datos raštu pateikti Unijai pretenziją dėl neteisingai nurašytų lėšų iš sąskaitos, pridėjęs mokėjimo operaciją kortele liudijantį dokumentą. Unija turi teisę pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu laikinai įskaityti į sąskaitą Kliento pretenzijoje nurodytą sumą ir, nustačiusi pretenzijos nepagrįstumą, šią sumą nurašyti iš sąskaitos be atskiro Kliento sutikimo. Unija galutinai ir neatšaukiamai įskaito Kliento pretenzijoje nurodytą sumą į sąskaitą, nustačiusi, kad pretenzija pagrįsta.
 • Klientas įsipareigoja pateikti 12.1 punkte nurodytą Unijos nustatytos formos pretenziją. Kliento atsisakymas ar vengimas be objektyvių priežasčių vykdyti šį įsipareigojimą ar patikslinti Unijos nurodytas aplinkybes vertinamas kaip Kliento vengimas bendradarbiauti su Unija aiškinantis, Kliento nuomone, praėjusio ataskaitinio laikotarpio neteisingo lėšų nurašymo iš sąskaitos ar netikslumų ataskaitoje aplinkybes, siekiant nuslėpti naudojimosi kortele nesąžiningumą ir kortelės naudojimo sąlygų pažeidimą (-us);

12.3.      Kliento klaidingų duomenų pateikimas Unijai arba klaidingų kortelės dingimo, prašymo paskelbti kortelę negaliojančia pateikimo aplinkybių ir priežasčių, aplinkybių, kuriomis PIN kodas tapo prieinamas ar žinomas tretiesiems asmenims, nurodymas užtraukia Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą atsakomybę, ir kortelės (-ių) praradimo, prašymo paskelbti kortelę negaliojančia pateikimo atveju laikoma, kad Klientas kortelę (-es) prarado ar tretiesiems asmenims buvo atskleistas PIN kodas (-ai) dėl Kliento nesąžiningumo ar tyčios.

 • Klientas, patyręs nuostolių dėl prarastos bekontaktės kortelės ar neteisėto jos panaudojimo, turi užpildyti Unijos parengtą pretenzijos formą, ir pateikti ją bet kuriame Unijos padalinyje ar per interneto banką .
 • Unijos ir Kliento ginčų sprendimo tvarka nustatyta Bendrosiose taisyklėse.

 

——————————

BENDRŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ Priedas Nr.3

KREDITO LIMITO MOKĖJIMO KORTELIŲ SĄSKAITOSE FIZINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. TAISYKLIŲ SĄVOKOS
 2. Taisyklėse naudojamos sąvokos turi žemiau apibrėžtas reikšmes, nebent sutarties kontekstas joms suteiktų kitokią reikšmę:
 • Unija– Joniškio Kredito unija
 • Unijos interneto puslapis – Unijos interneto puslapis lt
 • Unijos kainynas – Unijos paslaugų ir operacijų kainynas, su kuriuo galima susipažinti Unijos interneto puslapyje arba Unijos padaliniuose
 • apsisprendimo laikotarpis – tai dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį Kredito limito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Kredito sutarties ir grąžinti Unijai jam išmokėtą kredito dalį, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitokių mokesčių, išlaidų ar kompensacijų;
 • bendra Kredito gavėjo mokama suma – kredito limito ir bendros kredito kainos suma;
 • bendra kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas, mokesčius ir bet kuriuos kitus su sutartimi susijusius mokėjimus, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Unijai, išskyrus atlyginimą notarui;
 • bendros kredito kainos metinė norma – bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu;
 • bendrosios taisyklės – Unijos bendrosios paslaugų teikimo taisyklės, skelbiamos Unijos interneto puslapyje;
 • delspinigiai – netesybos, skaičiuojamos už pradelstus mokėjimus
 • grąžintina kredito dalis – sutartyje nustatyta Kredito gavėjo paimta kredito dalis, išreikšta procentais, kurią Kredito gavėjas kiekvieną mėnesį privalo grąžinti Unijai sutartyje nurodytu terminu ir tvarka;
 • kreditas – Kredito gavėjui pagal sutartį suteiktas vartojimo kreditas;
 • kredito gavėjas – sutartį sudaręs fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms;
 • kredito limitas – maksimali pagal sutartį Kredito gavėjui suteikto kredito suma;
 • kredito limito galiojimo terminas– sutartyje nurodytas terminas, kuriam suėjus pasibaigia Kredito gavėjo teisė naudotis kredito limitu;
 • mokėjimai – sutartyje numatyti Kredito gavėjo mokėjimai Unijai;
 • mokėjimo kortelė – Unijos išduota Kredito gavėjui mokėjimo kortelė;
 • mokėjimo diena – sutartyje nurodyta Kredito limito dalies padengimo data kiekvieną mėnesį;

 

 • mokėjimo suma – Kredito limito dalis padengiama Mokėjimo dieną, bet ne mažiau kaip 5 proc. panaudoto Kredito limito;
 • sąskaita – sutartyje nurodyta Kredito gavėjo Unijoje atidaryta mokėjimo kortelės sąskaita;
 • sutartis – šalių sudaryta kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje sutartis;
 • šalys – sutartį sudarę Unija ir Kredito gavėjas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami „šalimi“; (s) taisyklės – šios Unijos mokėjimo kortelės kredito limito teikimo taisyklės
 1. Kitos sąvokos gali būti apibrėžtos Bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse.
 2. TAISYKLIŲ TAIKYMO SRITIS
  • Taisyklės taikomos Unijos ir Kredito gavėjo sudarytoms sutartims.
  • Taisyklės yra sutarties dalis.
 • KREDITO IŠMOKĖJIMAS

 

 • Kreditas išmokamas, vykdant mokėjimo operacijas sąskaitoje, kai mokėjimo operacijoms sąskaitoje nepakanka teigiamo sąskaitos lėšų likučio.
 • Kreditas neišmokamas, jei iki kredito išmokėjimo Kredito gavėjo ar Unijos iniciatyva sąskaita uždaroma arba sustabdomas ar nutraukiamas mokėjimo kortelės galiojimas.

 

 1. KREDITO LIMITO GALIOJIMO TERMINAS

 

 • Kredito limitas galioja ir Kredito gavėjas gali juo naudotis iki sutartyje numatytos kredito limito galiojimo termino pabaigos.
 • Pasibaigus Kredito limito galiojimo terminui, Unija be atskiro Kredito gavėjo prašymo gali pratęsti kredito limito galiojimą. Prieš pratęsiant Kredito limitą, Kredito gavėjo kreditingumas yra vertinamas pagal Unijoje galiojančias vidaus procedūras. Kredito limitas pratęsiamas, jei Kredito gavėjo būklė yra priimtina, jei Kredito gavėjo kreditingumas yra nepriimtinas, limitas yra nepratęsiamas ir klientas apie tai yra informuojamas prieš 30 dienų iki Kredito limito termino pabaigos.
 • Laikoma, kad pasibaigus Kredito limito galiojimo terminui Unija pratęsė Kredito limito galiojimą 36 (trisdešimt šešių) mėnesių terminui, išskyrus atvejus, kai Unija iki Kredito limito galiojimo termino pabaigos prieš 30 dienų pranešė Kredito gavėjui, kad nepratęsė kredito limito galiojimo arba pratęsė jo galiojimą kitokiam terminui. Ši Kredito limito galiojimo termino pratęsimo tvarka taikoma ir vėlesniais metais.
 • Prieš pratęsdama Kredito limito galiojimo terminą, Unija turi teisę, pranešusi Kredito gavėjui prieš X laiko, pakeisti Sutartyje nustatytą Kredito limito sumą, palūkanas, įskaitant ir palūkanas už pradelstą kreditą.
 1. KREDITO LIMITO NAUDOJIMAS

 

 • Sudarius Sutartį, Unija suteikia galimybę vykdant mokėjimo operacijas sąskaitoje naudotis kredito limitu, o Kredito gavėjas įsipareigoja gautą kreditą grąžinti, sumokėti už jį priskaičiuotas palūkanas ir įvykdyti kitas Sutartyje numatytas pareigas, Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 • Kredito gavėjas gali pradėti naudoti suteiktą Kredito limitą nuo kitos po Sutarties sudarymo einančios darbo dienos.
 • Unija gali apriboti Kredito limito naudojimą paskutinę Kredito limito galiojimo termino dieną.
 • Kredito gavėjas privalo mokėti Unijai sutartyje nurodyto dydžio kredito limito panaudojimo mokestį kiekvieną kartą, kai naudojamasi kredito limitu, išskyrus atvejus, kai kredito limitu naudojamasi Kredito gavėjui atliekant mokėjimo operaciją mokėjimo kortele.
 • Jei Kredito limitas panaudojamas kita valiuta nei nurodyta sutartyje, Unija konvertuoja kredito valiutą į kredito limito valiutą, taikydamas „Mastercard Internationale“ nustatytą valiutos keitimo kursą.
 • Unija turi teisę neleisti naudotis Kredito limitu, jei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Kredito gavėjo lėšos ar jų dalis sąskaitoje yra areštuotos ar kitaip apribotos arba Unija gavo kitų asmenų reikalavimus dėl priverstinio lėšų nurašymo nuo Kredito gavėjo sąskaitų Unijoje.

 

KREDITO LIMITO VIRŠIJIMAS

 

 • Dėl bet kokių priežasčių, viršijęs Kredito limitą, Kredito gavėjas privalo nedelsdamas Unijai sumokėti sumą, viršijančią suteiktą kredito limitą, ir sumokėti Unijos kainyne nurodytas palūkanas už kredito limito viršijimą.

 

 • BENDROS KREDITO KAINOS METINĖ NORMA IR JOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

 • Bendros kredito kainos metinė norma nurodoma Sutartyje.
 • Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis Bendromis vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklėmis (patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2012 -11- 29 d. nutarimu Nr. 03-245) ir šiomis prielaidomis
  • kredito limitas galios sutartyje nustatytą laikotarpį ir nebus pratęstas;
  • šalys vykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
  • palūkanų norma ir kitos išlaidos išliks tokios pat, kaip sutarties sudarymo metu, ir bus taikomos iki Kredito limito galiojimo pabaigos;
  • visas Kredito limitas visiškai panaudojamas anksčiausią sutartyje nustatytą Kredito limito panaudojimo dieną;
  • iki kredito limito galiojimo pabaigos kreditai bus grąžinami sutartyje nustatytais terminais ir vėl panaudojami maksimalia apimtimi sutartyje nustatytomis sąlygomis;
  • palūkanos už naudojimąsi Kredito limitu mokamos kiekvieną mėnesį;
  • Kredito gavėjas moka sutartyje nurodyto dydžio su sutartimi susijusius mokesčius;
  • taikomas Kredito limito panaudojimo mokestis.
 • Apskaičiuojant bendrą kredito kainą, neįtraukiamos palūkanos už pradelstą kreditą ir delspinigiai.

 

 • MOKESČIAI

 

 • Kredito gavėjas privalo Unijai sumokėti Sutartyje nurodytus mokesčius ir kitus su sutartimi susijusius mokesčius numatytus Unijos kainyne.
 • Su Sutartimi susijusių mokesčių dydis nurodytas Sutartyje darant prielaidą, kad Kredito gavėjas naudosis tik tomis Unijos paslaugomis, kurios būtinos naudojimuisi Kredito limitu, ir kad Kredito gavėjas naudosis paraiškoje nurodyto tipo mokėjimo kortele. Jei Kredito gavėjas pasirinks Unijos paslaugų krepšelį, apimantį daugiau paslaugų, už šias paslaugas Kredito gavėjas mokės Unijos kainyne numatytus mokesčius.

 

 1. PALŪKANOS

 

 • Kredito gavėjas privalo Unijai mokėti sutartyje nustatytas palūkanas.
 • Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos Kredito (jo dalies) panaudojimo dienos ir skaičiuojamos nuo suteiktos ir negrąžintos Kredito sumos iki Kredito grąžinimo Unijai dienos, laikant, kad metuose yra 365 dienų
 • Kredito gavėjui negrąžinus kredito sutartyje numatytais terminais, Kredito gavėjas privalo Unijai mokėti sutartyje nustatytas palūkanas už pradelstą kreditą, skaičiuojamas nuo sutartyje laiku negrąžintos kredito dalies.
 • Palūkanos už pradelstą kreditą skaičiuojamos nuo pirmos kredito grąžinimo termino praleidimo dienos iki viso laiku negrąžinto kredito grąžinimo Unijai dienos.
 • Kredito gavėjas sukauptas palūkanas moka kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.

 

 1. KREDITO LIMITO NUTRAUKIMAS IR SUSTABDYMAS

 

 • Nesuėjus kredito limito galiojimo terminui, kredito limitas sutartis automatiškai nutraukiama, jei:
  • Kredito gavėjas prieš 30 dienų raštu informavęs Uniją, atsisako kredito limito;
  • Kredito gavėjas, prieš 30 dienų, raštu informavęs Uniją, atsisako mokėjimo kortelės;
  • mokėjimo kortelės galiojimas sustabdomas ir:
  • Unija neatnaujina mokėjimo kortelės; arba
  • Kredito gavėjas neužsakė iš Unijos naujos mokėjimo kortelės per 30 (trisdešimt dienų) nuo mokėjimo kortelės sustabdymo dienos ar per 60 (šešiasdešimt) dienų neatsiima atnaujintos mokėjimo kortelės.
 • Nutraukus kredito limtą:
  • Kredito gavėjui Unija kreditų nebeteikia;
  • Kredito gavėjas privalo nedelsdamas Unijai grąžinti kreditą, sumokėti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus.
 • Unija turi teisę sustabdyti kredito limitą, pranešęs apie tai Kredito gavėjui, jei:
  • Kredito gavėjas nevykdo įsipareigojimų Unijai pagal sutartį ar kitas Kredito gavėjo ir Unijos sudarytas sutartis;
  • Kredito gavėjo finansinė būklė vertinant pagal Unijos vidaus tvarkas yra nepriimtina.
  • kitais sutartyje nustatytais atvejais.
 • Kai Unija sustabdo kredito limitą:
  • Unija turi teisę Kredito gavėjui kreditų nebeteikti;
  • Kredito gavėjas privalo Unijai grąžinti kreditą, sumokėti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus mokėjimus sutartyje nustatyta tvarka.
 • Kredito gavėjui ištaisius Sutarties pažeidimą (kurie numatyti šių taisyklių XVII skyriuje), Unija turi teisę atnaujinti kredito limitą.

 

 1. KREDITO LIMITO GRĄŽINIMAS IR MOKĖJIMAI

 

 • Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Mokėjimo sumą ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio Sutartyje nurodytą Mokėjimo dieną.
 • Mokėjimo dieną nepadengus Mokėjimo sumos nuo sekančios dienos yra skaičiuojamos padidintos palūkanos, už visą panaudotą Kredito limitą.
 • Kredito gavėjas įsipareigoja Kredito limitą pilnai padengti paskutinę Kredito limito termino galiojimo dieną.
 • Kredito gavėjo įsiskolinimo sumai viršijus Kredito limitą, taip pat ir Unijai Sutartyje numatytais atvejais panaikinus Kredito limitą, Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant, tą pačią dieną, sumažinti įsiskolinimą tiek, kad jis neviršytų Kredito limito dydžio.
 • Kredito gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo Sąskaitoje ir/ar atsiskaitomoje sąskaitoje Unijoje iki Mokėjimo dienos pabaigos bus pakankamas lėšų likutis Kredito limitui ar jo daliai padengti.
 • Kredito gavėjas gali grąžinti visą ar dalį Kredito limito anksčiau Sutarties numatyto termino Unijos nustatyta tvarka, pervesdamas ar įnešdamas pinigus į Sąskaitą ir/ar atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje.
 • Mokėjimo dieną Unija Kredito gavėjo Mokėtinas sumas be atskiro Kredito gavėjo įspėjimo nurašys nuo Sąskaitos. Sąskaitoje nesant pakankamam lėšų likučiui, Unija turi teisę Mokėtinas sumas nurašyti nuo atsiskaitomos sąskaitos unijoje
 • Unijai gavus mažesnę sumą, nei visa Kredito gavėjo Unijai pagal Sutartį mokėtina suma, Unija iš gautos sumos nepriklausomai nuo Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo paskirties pirmąja eile padengs Unijos išlaidas, susijusias su reikalavimu įvykdyti prievolę pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigius, trečiąja eile – palūkanas ir kitus mokesčius, likusia suma – Kredito limito dalį.
 • Mokėtinos sumos nurašomos ta valiuta, kuria išduotas Kreditas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
 1. Kredito gavėjo Mokėtinos sumos laikomos sumokėtomis jų įskaitymo į Sąskaitą dieną.
  • Unija turi teisę nurašyti iš Sąskaitos ir/ar atsiskaitomosios sąskaitos Unijoje ir pervesti šias lėšas, tam panaudojant Kredito lėšas ir padidinant Kredito gavėjo panaudoto Kredito sumą, , o Kredito gavėjas su tuo sutinka.
  • Jei Kredito gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeistas indėlis/ Piniginės lėšos, tai Kredito gavėjas, norėdamas anksčiau laiko nutraukti indėlio sutartį turi prieš 5 (penkios) Unijos darbo dienas pateikti rašytinį prašymą nutraukti indėlio sutartį ir pilnai padengti pagal šią Sutartį susidariusį įsiskolinimą.

 

 • DELSPINIGIAI
  • Už sutartyje nustatytais terminais nesumokėtas palūkanas Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną mokėti Bankui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos palūkanų sumos.
  • Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo ir neatideda pradelstų mokėjimų terminų.

 

 • PRIEVOLIŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

 • Prievolių pagal šią Sutartį užtikrinimui Kredito gavėjas įkeičia ir perduoda Unijai jam priklausančias Sutarties specialiojoje dalyje, jei taikoma, nurodyto dydžio Pinigines lėšas/indėlį ir už jį gautinas palūkanas.
 • Piniginių lėšų/indėlio įkeitimas galioja iki visų Sutarties sąlygų pilno įvykdymo. Pratęsus Kredito ir/ar indėlio grąžinimo terminą, pakeitus Kredito limito sumą ar kitas sąlygas, Unijai pervedus įkeistas Pinigines lėšas/indėlį ir/ar už jį priskaičiuotas palūkanas į kitas sąskaitas, nutraukus indėlio sutartį ar sudarius naują indėlio sutartį, ar ją pakeitus, įkeitimas lieka galioti iki pilno prievolių įvykdymo be jokių papildomų susitarimų pasirašymo.
 • Kredito gavėjas pareiškia ir garantuoja Unijai, kad įkeičiamos lėšos nėra įkeistos, joms neuždėtas areštas, ginčų dėl jų nėra, į jas negali būti pareikštos trečiųjų asmenų pretenzijos.
 • Šalys susitaria, kad Piniginės lėšos/indėlis yra tinkamai įkeistas ir perduotas Unijai be jokių papildomų susitarimų (sutarčių) sudarymo.
 • . Kredito gavėjas sutinka, kad Unija ne ginčo tvarka be atskiro įspėjimo vienu ar keliais debeto pavedimais ar kitais Unijos dokumentais nurašytų įkeistas lėšas nuo įkeistų Piniginių lėšų/indėlio sąskaitos ir jas panaudotų skolos, įskaitant Kredito limitą, palūkanas, Delspinigius, grąžinimui Sutartyje numatytais atvejais. Kredito gavėjas sutinka, kad nutraukus indėlio sutartį prieš terminą, jam nebus išmokėtos palūkanos už indėlį, o išmokėtomis palūkanomis bus sumažinta indėlio suma, ir sutinka su kitomis indėlio sutarties nutraukimo prieš terminą pasekmėmis.
 • Kredito gavėjas neturi teisės perleisti lėšų, esančių įkeistų Piniginių lėšų/indėlio sąskaitoje ir (arba) reikalavimo teisės į šioje sąskaitoje esančias lėšas, bei atlikti mokėjimo įskaitymus su trečiaisiais asmenimis.
 • Sutarties galiojimo laikotarpiu Unija nevykdo Kredito gavėjo ar trečiųjų asmenų nurodymų nurašyti ar pervesti įkeistas lėšas.
 • Jei Kredito gavėjo įkeistos lėšos areštuojamos, ar kitaip apribojamas jų panaudojimas, tai Kredito gavėjas įprivalo nedelsiant papildomai įkeisti to paties dydžio lėšas ar (ir) jomis papildyti Unijos nurodytą sąskaitą.
 • Kredito gavėjas privalo užtikrinti, kad visos kitos Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Kredito gavėjo prievolių̨ įvykdymo Užtikrinimo priemonės būtų̨ įformintos, įregistruotos ir galiotų Kredito suteikimo metu, o tai patvirtinantys dokumentai būtų̨ pateikti Unijai iki Kredito išdavimo, jei Sutarties specialiojoje dalyje arba raštiškame Unijos reikalavime nenurodyti kiti Užtikrinimo priemonių̨ pateikimo terminai. Šie Kredito gavėjo įsipareigojimai apima ir visų dokumentų, reikalingų prievolių̨ įvykdymo užtikrinimo sutartims tinkamai sudaryti, pateikimą̨ ir galioja ir tuo atveju, jei su Unija prievolių̨ įvykdymo užtikrinimo sutartis turi sudaryti tretieji asmenys.
 • Kredito gavėjas privalo sumokėti arba kompensuoti Unijai visas išlaidas, susijusias su Užtikrinimo priemonių̨ sudarymu, pakeitimu, nutraukimu, panaikinimu, įregistravimu ir išregistravimu, įvertinimu bei kitas su tuo susijusias išlaidas. Unijai pareikalavus, Sutartyje numatytais atvejais, Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant, per 15 (penkiolika) dienų̨, pateikti Unijai priimtinas papildomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įformintas ir galiojančias prievolių̨ pagal šią Sutartį užtikrinimo priemones ar užtikrinti, kad jas pateiktų tretieji asmenys

 

 • KREDITO GAVĖJO TEISĖS APSISPRENDIMO LAIKOTARPIU

 

 • Kredito gavėjas turi teisę per Apsisprendimo laikotarpį, nenurodydamas priežasties, atsisakyti sutarties ir grąžinti Unijai jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
 • Kredito gavėjas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, ne vėliau nei iki šio laikotarpio pabaigos turi pranešti apie tai Unijai ir grąžinti išmokėtą kredito sumą.

 

 1. SUTARTIES ATSISAKYMAS

 

 • Kredito gavėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, Unijai pateikęs prašymą, kuriame nurodo datą, nuo kurios pageidauja atsisakyti sutarties.
 • Iki Kredito gavėjo prašyme dėl sutarties atsisakymo nurodytos atsisakymo datos Kredito gavėjas privalo grąžinti visą kreditą nemokėdamas jokių mokesčių, palūkanų ir pan..
 • Jei Kredito gavėjo į sąskaitą įmokėtų lėšų nepakaks suteiktam kreditui grąžinti, bus laikoma, kad Kredito gavėjas neatsisakė sutarties ir ji bus vykdoma toliau.
 • Kredito gavėjui atsisakius sutarties:
  • Unija gali reikalauti iš Kredito gavėjo, kompensacijos už patirtas išlaidas viešojo administravimo įstaigoms .

 

 • KREDITO GAVĖJO PAREIGOS

18.1.         Kredito gavėjas įsipareigoja:

18.1.1.      po sutarties sudarymo be Unijos raštiško sutikimo neprisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal kredito, lizingo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai ar kitokio finansavimo sutartis, sudaromas su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, taip pat jokių įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo ar kitokias panašaus pobūdžio sutartis, išskyrus:

18.1.1.1.  ketinamus prisiimti įsipareigojimus, apie kuriuos Kredito gavėjas raštu informavo Uniją iki sutarties sudarymo;

18.1.1.2.  tokius ketinamus prisiimti įsipareigojimus, kai iš Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio gaunamų per mėnesį tvarių pajamų atėmus pagal Kredito gavėjo ketinamus prisiimti ir turimus įsipareigojimus per mėnesį mokėtinas sumas (įskaitant mokėjimus pagal sutartį) lėšų skirtumas būtų didesnis nei 4 (keturios) Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos bazinės socialinės išmokos kiekvienam Kredito gavėjo šeimos nariui ir išlaikytiniui. Unija, apskaičiuodama per mėnesį mokėtiną sumą, ketinamų prisiimti įsipareigojimų dydį dalina iš įsipareigojimų įvykdymo terminui tenkančio mėnesių skaičiaus. Jei įsipareigojimas neterminuotas, laikoma, kad visa įsipareigojimų suma tenka vienam mėnesiui;

18.1.2.      nedelsdamas informuoti Uniją apie Kredito gavėjo nevykdomus ar netinkamai vykdomus bet kokius finansinius įsipareigojimus, pagal kuriuos Kredito gavėjui pateikti reikalavimai gali turėti įtakos sutartyje numatytam Kredito gavėjo įsipareigojimų vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant, ir apie tokius, dėl kurių Kredito gavėjui yra iškeltos civilinės ar baudžiamosios bylos;

18.1.3.      ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Unijos reikalavimo gavimo dienos pateikti Unijai, Unijos prašomą informaciją, reikalingą Kredito gavėjo mokumui įvertinti;

18.1.4.      ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas nuo pasikeitimų informuoti Uniją raštu apie savo vardo, pavardės, asmens kodo, šeiminės padėties, gyvenamosios vietos adreso, telefono ar elektroninio pašto, šeimos sudėties, darbovietės pasikeitimą ar kitas svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutarties vykdymui;

 • per protingą terminą pateikti Unijai visą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie sutarties vykdymą, Kredito gavėją ir kitus asmenis, kurią, vadovautis teisės aktais, Unija privalo pateikti Lietuvos bankui ir kitoms valstybės institucijoms pagal jų reikalavimus.

 

 • SUTARTIES PAŽEIDIMAI IR JŲ PASEKMĖS

 

 • Laikoma, kad Kredito gavėjas pažeidė sutartį, jei Kredito gavėjas nevykdo Sutarties ar šių taisyklių sąlygų.
 • Laikoma, kad Kredito gavėjas iš esmės pažeidė sutartį, jei:
  • Kredito gavėjas pradelsė Mokėjimų sumą ilgiau nei tris mėnesius iš eilės; arba
  • paaiškėja, kad Kredito gavėjo pareiškimai yra neatitinkantys tikrovės ir (ar) Unijai pateikta informacija ar dokumentai yra melagingi, klaidinantys ar suklastoti.
 • Įvykus sutarties pažeidimui, Unija turi teisę:
  • atsisakyti suteikti kredito limitą arba sustabdyti kredito limito naudojimą;
  • nutraukti sutartį, jei Kredito gavėjas padaro esminį sutarties pažeidimą.
 • Kredito gavėjui praleidus mokėjimų terminus, nepriklausomai nuo to, ar Sutartis nutraukta, ar Kredito gavėjas už mokėjimų vėlavimą moka palūkanas ir delspinigius, ar Unija įgyvendina kitas Unijos teises, Unija turi teisę pradelstus mokėjimus:
  • išieškoti įstatymų nustatyta tvarka;
  • įskaityti už Unijos vienarūšius (piniginius) įsipareigojimus Kredito gavėjui;
  • sutartyje nustatyta tvarka nurašyti nuo Kredito gavėjo Unijoje turimų atsiskaitomųjų sąskaitų bet kokia valiuta;
  • įgyvendinti kitas sutartyje ar teisės aktuose numatytas Unijos teises.
 • Unijai nepagrįstai atsisakius suteikti Kredito gavėjui kredito limitą ar nepagrįstai sustabdžius kredito limito galiojimą, Unija, jei Kredito gavėjas pareikalauja raštu, įsipareigoja kompensuoti Kredito gavėjo patirtus tiesioginius nuostolius. Kompensuojamų nuostolių dydis negali viršyti 0,5 procento sutarties specialiojoje dalyje nurodytos kredito limito sumos. Unijai Kredito gavėjui sumokėjus šiame punkte nurodytą baudą, Unija šia sutartimi prisiimti įsipareigojimai laikomi visiškai įvykdytais.

 

 • SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

 • Jei Kredito gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, Unija apie tai praneša Kredito gavėjui. Kredito gavėjui neištaisius pažeidimo per pranešime nurodytą terminą, Unija pakartotinai informuoja Kredito gavėją ir nustato ne trumpesnį nei 14 (keturiolikos) dienų terminą sutarties pažeidimui pašalinti. Kredito gavėjui per Unijos nustatytą terminą nepašalinus sutarties pažeidimo, sutartis laikoma nutraukta be atskiro pranešimo po 14 (keturiolikos) dienų nuo pranešimo sutarties pažeidimui pašalinti išsiuntimo dienos.
 • Iki sutarties nutraukimo termino suėjimo Unija turi teisę vienašališkai atšaukti sutarties nutraukimą.
 • Jei Kredito gavėjas uždaro sąskaitą, nuo sąskaitos uždarymo momento sutartis laikoma nutraukta Kredito gavėjo iniciatyva.
 • Iki sutarties nutraukimo Kredito gavėjas privalo padengti visą kredito limitą, sumokėti priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas bei kitus mokėjimus.
 • Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų ir delspinigių už pradelstus mokėjimus skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo pareigos įvykdyti mokėjimus Unijai.

 

 • GINČŲ SPRENDIMO NE TEISME IR ŽALOS ATLYGINIMO TVARKA

 

 • Unija siekia iškilusius ginčus su Kredito gavėju, įskaitant ir dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų keliu.
 • Kredito gavėjas, manydamas, kad dėl Unijos veiksmų Kredito gavėjas patyrė žalą arba kad Unija pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Uniją ir pagrįsti savo reikalavimą.
 • Unija įsipareigoja pateikti atsakymą į Kredito gavėjo prašymą (skundą) raštu ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.
 • Kredito gavėjo prašymą (skundą) Unijai išnagrinėja nemokamai.
 • Jei Unijos atsakymas netenkina Kredito gavėjo arba jei nebuvo atsakyta, Kredito gavėjas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką per 1 (vienerius) metus nuo Unijos atsakymo gavimo dienos. Jei Unija Kredito gavėjui nepateikė jokio atsakymo, 1 (vienerių) metų terminas skaičiuojamas nuo termino, kai toks atsakymas turėjo būti pateiktas Kredito gavėjui, pabaigos.

 

 1. PRANEŠIMAI

 

 • Unija pranešimus Kredito gavėjui gali teikti žodžiu arba raštu asmeniškai, Unijai žinomu Kredito gavėjo adresu paštu, elektroniniu paštu, telefonu, Kredito gavėjui suteikta Unijos klientų aptarnavimo internetu priemone.
 • Kredito gavėjas privalo informuoti Uniją, jei pasikeičia Kredito gavėjo kontaktiniai duomenys.
 • Kredito gavėjas pranešimus Unijai teikia raštu, nebent Unija sutinka priimti žodinį pranešimą.
 • Žodiniai pranešimai Unijai pateikiami Unijos telefonu arba Unijoje atstovui asmeniškai.
 • Pranešimai raštu įteikiami Unijos skyriuje asmeniškai Unijos atstovui arba siunčiami Unijai:
  • Unijos buveinės adresu (jei siunčiami paštu); arba
  • Unijos elektroniniu paštu; arba
  • Kredito gavėjui suteikta Unijos klientų aptarnavimo internetu priemone.
 • Unijos adresas, telefonas, elektroninis paštas nurodyti šiose taisyklėse ir Unijos interneto svetainėje. Esant neatitikimams Kredito gavėjas naudoja Unijos interneto svetainėje nurodytus Unijos duomenis.
 • TAISYKLIŲ PASKELBIMAS

 

 • Taisyklės bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Unijos interneto puslapyje.
 • Kredito gavėjo pageidavimu aktuali taisyklių redakcija jam pateikiama nemokamai Unijos padaliniuose
 • TAISYKLIŲ KEITIMAS

 

 • Unija turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles bendrosiose taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.
 • Jei taisyklės pakeičiamos sutarties galiojimo metu, pakeistos taisyklės taikomos sutarčiai nuo artimiausio kredito limito galiojimo termino pratęsimo pirmos dienos.
 • Unija turi teisę dėl svarbių priežasčių taikyti pakeistas taisykles visoms sutartims nuo Unijos nustatytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po taisyklių paskelbimo bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.