Valdymo organai

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: stebėtojų tarybą, valdybą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlygio už savo darbą negauna.

Žemiau išvardinti Joniškio kredito unijos valdymo organų nariai keturių metų kadencijai buvo išrinkti 2015 m. kovo mėn. 30 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Stebėtojų taryba

Rita Vaitekūnienė (Tarybos pirmininkė)
Lina Stripeikienė
Sonata Vasiliauskienė

Valdyba

Romas Karūžna (Valdybos pirmininkas)
Rima Čerkauskienė
Jonas Vytautas Lingys
Audronė Šimkuvienė
Vitalija Uogintienė