Visuotinio narių susirinkimo nutarimai

Vadovaudamiesi LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2019 m. kovo mėn. 27 d., 14 val. adresu  P/C „Žilvinas“ konferencijų salė, esančioje Livonijos g. 3, Joniškis vykusiame pakartotiniame Joniškio kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus: 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. • Nuspręsta: 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.• Nuspręsta: patvirtinti Joniškio kredito unijos 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: Bendras nepaskirstytinas nuostolis perkeliamas į 2019 metus. 6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą. 7. 2019-2021 m. metų kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti 2019-2021 metų veiklos planą. 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas. Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos valdybos narius : Rima Čerkauskienė; Romas Karūžna; Liudas Jonaitis; Jonas Vytautas Lingys; Audronė Šimkuvienė. Valdybos pirmininku išrinktas Romas Karūžna. 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos paskolų komiteto narius Bronislovą Keršį, Ričardą Marcelį Gailevičių, Kęstutį Girdžiūną, Juozą Krištopaitį, Sonatą Vasiliauskienę . Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Bronislovas Keršis. 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai. 11. Stebėtojų tarybos atšaukimas Nuspręsta: atšaukti stebėtojų tarybą.... read more

KEIČIASI JONIŠKIO KREDITO UNIJOS PASLAUGŲ ĮKAINIAI NUO 2019 M. GEGUŽĖS 01 D. PASLAUGOS PAVADINIMAS Įkainis NARIAMS NE NARIAMS  MOKĖJIMO NURODYMAS EURAIS Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 2,00 € neteikiama Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 € neteikiama Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 2,00 € 3,00 € Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 € neteikiama Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, (skyriuje) 3,00 € 3,00 € PAŽYMOS, IŠRAŠAI Pažymos (paruošiama per 2-5 d.d.) 10,00 € 10,00 € Dokumentų paieška iš archyvo – kopijos, rinkiniai ir pan. (atliekama per 2-5d.d.) 10,00 € 10,00 € Pažyma dėl paramos gavimo NMA (paruošiama iki 5 d. d. po visų dokumentų pristatymo) 10,00 € 10,00 € Sąskaitos išrašas (už atsiskaitomąją sąskaitą 30 kalendorinių dienų iki kreipimosi dienos arba už prieš tai ėjusį mėnesį – nemokamai, vieną kartą per mėnesį) 5,00 € už sąskaitą neteikiama Joniškio kredito unijos... read more

Informacija indėlininkams

Informacija apie indėlių draudimą Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, informuojame Joniškio kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą. Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą Joniškio unijoje laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1 Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1 Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis) 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2 Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų 20 darbo dienų3 Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai Kontaktiniai duomenys Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el. paštas idf@idf.lt Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt Pastabos: 1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka. Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį... read more